Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 3
BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ YAŞLI ERKEKLERDE ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARININ MİKROBİYOLOJİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tayfur DEMİRAY1, Kerem YILMAZ2, Özlem AYDEMİR1, Mehmet KÖROĞLU2, Ahmet ÖZBEK2, Fikret HALİS3, Mustafa ALTINDİŞ2
1Sakarya University Trainig and Research Hospital, Department of Medical Microbiology, SAKARYA
2Sakarya University, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, SAKARYA
3Sakarya University, Faculty of Medicine, Department of Urology, SAKARYA
Giriş: Benign prostat hiperplazili yaşlı erkeklerde idrar yolu enfeksiyonlarının görülme riski daha yüksektir. İlerleyen yaş ile birlikte, büyüyen prostat bezi idrar retansiyonunda artışa, mesane boşaltımında değişikliklere ve sonuçta üriner sistem enfeksiyonlarında artışa neden olur. Bu çalışmada, aktif sürveyansa ve ampirik antimikrobiyal rejimlerine temel veri oluşturmak için, benign prostat hiperplazili yaşlı erkeklerden izole edilen üropatojenlerin ve bunların antimikrobiyal duyarlı lıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Benign prostat hiperplazisi olan 506 yaşlı erkek hastanın idrar kültürleri retrospektif olarak değerlendirildi. İdrar yolu enfeksiyonlarına yol açan bakteriler ve bunlara ait antibiyotik duyarlılık test sonuçlarını otomatize identifikasyon ve antimikrobiyal duyarlılık tespit sistemi kullanılarak incelendi.

Bulgular: Değerlendirmeye alınan kültürlerden %69.8’i (n=353), üreme saptanmadı olarak rapor edildi. Kültürlerin %13.6’sı (n=69) kontaminasyon olarak değerlendirildi. Numunelerin %16.6’sında (n=84), üriner sistem enfeksiyonu etkeni saptandı. Gram-negatif bakteriler (%79.8), benign prostat hiperplazili yaşlı erkek hastalarda üriner sistem enfeksiyonlarının en sık nedeniydi. Bunların içinde Escherichia coli (%53.4) en fazla tespit edilen bakteri oldu. Yaşlı erkeklerde arasında, 85 yaş üstü grubunda kontaminasyon oranları anlamlı derecede yüksek bulundu (p <0.005). En duyarlı antibiyotikler tedavide son seçenekler olan ve parenteral uygulanabilen gramnegatif bakteriler için karbapenemler, gram-pozitifler için glikopeptidler olarak saptandı.

Sonuç: Gram negatif bakteriler, bunların arasında da Escherichia coli benign prostat hiperplazisi olan hastalarda üriner sistem enfeksiyonlarının en sık saptanan nedenleridir. Sıklıkla kullanılan birinci kuşak sefalosporinlere ve kinolonlara direnç oranlarının yüksekliği düşündürücü bir durumdur. Ayrıca yaşla birlikte kontaminasyon oranları artmaktadır; bu nedenle bu hastalardan idrar örneklerinin alınması dikkatle gözden geçirilmelidir. Antimikrobiyal tedavi o bölgeye ait antimikrobik duyarlılık test sonuçlarına göre planlanmalıdır. Keywords : Yaşlı; Prostat Büyümesi; Üriner Sistem Enfeksiyonu; Antibiyotik Direnci; Escherichia coli