Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 1
ALZHEİMER HASTALIĞI VE VASKÜLER DEMANSTA EŞ ZAMANLI ALINAN SERUM VE BEYİN OMURİLİK SIVISINDA BİYOLOJİK BELİRTEÇLER
Ömer KARADAŞ1, Güray KOÇ2, Akçay Övünç ÖZÖN1, Bilgin ÖZTÜRK1, Dildar KONUKOĞLU1
1 Gulhane Training and Research Hospital, Neurology, ANKARA
2Gaziler Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Neurology, ANKARA
3Liv Hospital , Neurology ANKARA
4Haydarpasa Sultan Abdulhamit Training and Research Hospital, Neurology ISTANBUL
5Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Biochemistry, ISTANBUL
Giriş: Kognitif bozulmanın ön planda olduğu, davranışsal sorunların ve günlük yaşam aktivitelerindeki bozulmanın eşlik ettiği, ilerleyici bir hastalık olan Alzheimer hastalığı ve serebrovasküler faktörler ile ilişkili, basamaklı kognitif gerileme ile seyreden vasküler demans sıklıkla ileri yaş hastalığıdır. Günümüzde hem Alzheimer hastalığı hem de vasküler demans tanısında patolojik inceleme altın standart olmakla birlikte, beyin omurilik sıvısı ve serumdaki biyolojik belirteçler ile sitokinlerin patofizyolojideki rollerini ortaya çıkarmak için çalışmalar hız kazanmıştır. Bu çalışmada Alzheimer hastalığı ve vasküler demans hastalarının eş zamanlı alınan beyin omurilik sıvısı ve serumlarındaki biyolojik belirteç seviyeleri değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Alzheimer hastalığı (Grup 1) ve vasküler demans (Grup 2) tanısı konulan 30 hasta alındı. Grup 1 (n=15) ve grup 2 (n=15) hastalarından eş zamanlı olarak serum ve beyin omurilik sıvısı alınarak serum interlökin-1β, tümör nekroz faktör-α, interlökin-6, serum ve beyin omurilik sıvısı protein karbonil, glutatyon, β-amiloid düzeyleri ölçülüp karşılaştırıldı.

Bulgular: Gruplar karşılaştırıldığında, serum interlökin-1β, tümör nekrozis faktör-α, β-amiloid, serum ve beyin omurilik sıvısı protein karbonil, glutatyon düzeyleri istatistiksel olarak farklı değildi (p>0.05). Birinci gruba kıyasla ikinci grupta serum interlökin-6 düzeylerindeki yükseklik ile beyin omurilik sıvısı β-amiloid düzeylerindeki düşüklük istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışmada, Alzheimer ve vasküler demans hastalarından eş zamanlı alınan BOS ve serumlarındaki sitokinler değerlendirildiğinde vasküler demans hastalarında Alzheimer hastalarına göre serum interlökin-6 seviyelerinin daha yüksek olduğu ancak beyin omurilik sıvısı amiloid düzeylerinin ise daha düşük seviyede olduğu saptandı. Keywords : Alzheimer hastalığı; Vasküler demans; Sitokinler; Biyokimyasal belirteçler