Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 3
YAŞLI KADINLARDA MEME KANSERİ: TARAMA PROGRAMLARININ ETKİLERİ VE CERRAHİ YÖNTEMİN SEÇİMİ
Semra GÜNAY, Arzu AKAN, Berk GÖKÇEK, Orhan YALÇIN
Health Science University, Okmeydani Research and Traning Hospital, Department of Breast and Endocrine Surgery, Istanbul, TURKIYE Giriş: Yaşam süresi uzadıkça 65 yaş üstü (yaşlı) kadınlarda meme kanseri daha sık ancak geç tanı almakta ve uygulanan cerrahi etkilenmektedir. Bu çalışmada tarama programının durumunu, erken tanı için yeterliliğini ve cerrahi yöntem seçimine etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde son üç senede ameliyat olan meme kanserli 124 yaşlı kadın, yaşa göre (65-70, 70-75, 75-80 ve 80 üstü) A, B, C, D gruplarına ayrıldı. Olgular retrospektif olarak tanı alma şekli, tümör boyutu ve cerrahi yöntem bakımından irdelendi.

Bulgular: Yaş ortalaması 71,25 (65-94) idi, A grubunda 63, B de 31, C de 17 ve D de 13 olgu yer aldı. A grubunda 34 (%54), B: 9 (%29), C: 3(%18) ve D de 1olgu (%8) mamografi ile, diğerleri ise klinik semptom ile tanı aldı. Ortanca tümör boyu A grubunda 2,4, B de 3,2, C de 3,3 ve D de 4 cm idi. A grubunda 50 (%79) B grubunda18 (%58), C grubunda 11 (%64) ve D grubunda 2 (%15) olguya meme koruyucu cerrahi, diğerlerine mastektomi yapıldı. Veriler bağımsız t (one simple) testi ile karşılaştırıldı, gruplar arasında tümör boyutu (p:0,002 ) ve cerrahi yöntem için (p:0,029) fark anlamlı bulundu.

Sonuç: Olgularımızda yaş arttıkça tümör çapı artmış, meme koruyucu cerrahi oranı azalmıştır. Meme kanserinin erken tanısı için radyolojik tarama belirleyici yere sahiptir. Beklenen yaşam süresi 10 yıl olan kadınlarda tarama devam etmelidir. Ülkemizde 65 yaşına gelmiş kadınlarda yaşam süresi 85 olarak hesaplanmaktadır ve 70 yaşında sonlanan mevcut program yetersiz görünmektedir, literatüre ve verilerimize göre 75 yaşına dek sürmelidir¸ böylece yaşlılarda erken evrede tanı mümkün olur ve uygulanabilir. Keywords : Yaşlı; Meme kanseri; Kitle taraması; Mastektomi, Segmental mastektomi