Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 1
Akut Karınla Başvuran Geriatrik Hastalarda Cerrahi Tedavi ve Sonuçları
Fatih AĞALAR, Mehmet ÖZDOĞAN, Çağatay Erdem DAPHAN, Serdar TOPALOĞLU, İskender SAYEK
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı- ISPARTA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı- ANKARA
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı-KIRIKKALE
Bu çalışmanın amacı akut karın ile başvuran geriatrik hastalarda cerrahi tedavi ve sonuçlarını değerlendirmektir. Akut karın ile başvuran altmışbeş yaş üzerindeki seksen hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, ASA sınıflandırması, altta yatan hastalık, şikayetlerin başlangıcından başvuruya kadar geçen süre, takip süresi gibi değişkenlerin morbidite, mortalite ve hastanede kalış süresi üzerindeki etkileri incelendi. Erkek/kadın oranı 1.3, yaş ortalaması 72.4 olarak bulundu. En sık akut karın sebepleri bilier sistem hastalıkları (%38.8), intestinal obstrüksiyon (%31.3), peptik ülser perforasyonu (%12.5), ve akut apandisitti (%8.7). Hastaların American Society of Anaesthesiology (ASA) ortancaları 3'tü ve %76.3'ünde en az bir adet altta yatan hastalık bulunmaktaydı. Mortalite hızı %17.5 olarak gerçekleşti. ASA derecesi mortalite ve komplikasyon gelişimi ile yoğun bakımda ve hastanede kalış süresini anlamlı derecede etkilemekteydi. Başvuruda şok varlığı, malignite, erkek cinsiyette olmak, mekanik ventilasyon ve transfüzyon uygulanması mortalite hızını arttıran faktörler olarak bulundu. Hastaların %58.8'inde postoperatif komplikasyon gelişti. Bu hastalarda yoğun bakımda ve hastanede kalış süresi ve mortalite hızı anlamlı derecede yüksek bulundu. Yaş, altta yatan malignite dışında bir hastalık varlığı, şikayetlerin başlangıcı ile hastaneye başvuru zamanı arasında geçen süre, takip süresi ve ameliyat süresi ile mortalite hızı arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. Keywords : Geriatrik, Akut karın, Acil cerrahi, ASA sınıflandırması