Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 4
YAŞLILARDA POLİFARMASİNİN SIKLIĞI VE POTANSİYEL UYGUNSUZ İLAÇ KULLANIMI
Güzin Zeren ÖZTÜRK1, Cüneyt ARDIÇ2, Dilek TOPRAK1
1Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital Family Medicine Clinic İSTANBUL
2Recep Tayyip Erdoğan University Family Medicine RİZE
Giriş: Yaşlanma, kronik hastalıklar ve ilaç kullanımını artırması polifarmasi görülme sıklığını artırmaktadır. Çalışmamızda, yaşlı bireylerde polifarmasi sıklığını, neden olan risk faktörlerinin ve ilaç kullanımının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Aile hekimliği polikliniğine başvuran 300 (65 yaş üzeri) birey alındı. Sosyodemografik verilerin yanı sıra, mevcut ilaç kullanımı ile ilgili sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Halen kullanılan ilaçlar doktorlar tarafından listelenmiştir. Avrupa Birliği Potansiyel Uygun Olmayan İlaçlar listesine göre taranmıştır. Veriler ki-kare ve Student-t testleri kullanılarak analiz edildi; p <0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmada katılımcıların toplam 1.650 ilaç kullandıkları tespit edildi. Hasta başına düşen ortalama ilaç sayısı 5.50±2.84 (aralık 1-14) idi. Polifarmasi (≥5 ilaç) 187 (% 62.3) katılımcıda varken; Hiper polifarmasi (≥10 ilaç) ise 29 (%9.7) katılımcıda mevcuttu. Avrupa Birliği Potansiyel Uygun Olmayan İlaçlar listesinde olan 317 (% 19.2) ilaç vardı. 195 (% 65) hasta en az bir potansiyel olarak uygun olmayan ilaç kullanıyordu. Gereksiz kullanım nedeniyle toplam 124 (% 7.5) ilaç durduruldu. Hastalar için 108 (% 6.5) kullandığı ilaçlar nedeniyle dal doktorlar sevk edildi.

Sonuç: Polifarmasi ve uygun olmayan ilaç kullanımı yaşlı bireylerde sık görülmektedir. Polifarmasi kronik hastalıklarla artarken; yakın doktor kontrolü ile azalmaktadır. Bu nedenle yaşlıda ilaç kullanımını değerlendirme önemli bir basamaktır. Keywords : Yaşlanma; Uygunsuz reçeteleme; İlaç reçeteleme; Polifarmasi; İlaç tedavisi, Kronik hastalık