Turkish Journal of Geriatrics 1998 , Vol 1, Issue 1
Yaşlanma ve Eşlik Eden Hastalıkların Hemipleji Rehabilitasyonu Sonuçlarına Etkisi: 104 Hastada Yapılan Retrospektif Bir Çalışma
Metin KARATAŞ, Nur YAVUZ, Nafiz AKMAN, Şehri KILINÇ, Seyhan SÖZAY, Berrin TEBLEBİCİOĞLU, Meltem DAĞDELEN, Rıdvan ÖZKER
Yapracık Geriatri ve Psikososyal Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı - Ankara
Serebrovasküler olay sonucu hemipleji gelişmiş olan geriatrik hastalarda fonksiyonel gelişim, eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaç sayısı, hastalık süresi ve rehabilitasyon kliniğinde yatış süreleri incelenerek 65 yaş altı hemipleji grubu ile karşılaştırıldı. Çalışmaya dahil edilen 104 hasta ( ortalama yaş: 61±12.3) 65 yaş altı grup-I, 65 yaş ve üstü grup-II olmak üzere iki gruba ayrılarak retrospektif olarak incelendi. Gruplara ait PULSES profil ve fonksiyonel ambulasyon evre ortalamaları arasında fark saptanamadı. Her iki grupta da kliniğe yatış ve çıkış dönemlerine ait fonksiyonel ambulasyon evrelerinde anlamlı artış saptandı (p<0.05). Geriatrik yaş grubuna ait komorbidite indeks ortalaması anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Kullanılan ilaç sayısı ve yatış süreleri yönünden gruplar arasında fark saptanamadı. Fonksiyonel değerlendirme skalalarının birbirleriyle doğrusal ilişkisi dışında parametreler arasında belirgin bir ilişki saptanamadı. Yaş faktörünün tek başına hemipleji rehabilitasyonu için prognostik belirleyici olamayacağı; komorbiditenin etkisinin değerlendirilebilmesi için rehabilitasyon hastalarında geliştirilmiş yeni bir indeksin gerektiği sonucuna varıldı. Keywords : Serbrovasküler olay, Komorbidite, Geriatri