Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
AMNESTİK TİP HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUKTA ZİHİN KURAMI VE DİL VE BELLEK İŞLEVLERİ İLE İLİŞKİSİ
Ferdane Özlem AKARSU2, Ferdi KÖŞGER1, Altan EŞSİZOĞLU1, Belgin Demet ÖZBABALIK ADAPINAR3
1Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Eskişehir, Turkey
2Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Eskişehir, Turkey
3Eskişehir Acıbadem Hospital, Neurology Clinic, Eskişehir, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018240421 Giriş: Amnestic tip hafif kognitif bozuklukta, zihin kuramı işlevlerinin bozulduğu ortaya konmasına karşın bu bozulmanın bilişsel işlevlerle olan ilişkisi araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı amnestic tip hafif kognitif bozuklukta bulunan hastalar ile sağlıklı kişileri zihin kuramı işlevleri bakımından karşılaştırmak ve amnestic tip hafif kognitif bozuklukta zihin kuramı işlevlerinin dil ve bellek işlevleri ilişkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 38 amnestic tip hafif kognitif bozukluk hastası ile 34 sağlıklı katılımcı karşılaştırılmıştır. Değerlendirme amacıyla Gözlerden Zihin Okuma Testi, İmayı Anlama Testi, Boston Adlandırma Testi, Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği Revize Formu Sözcük Dağarcığı Alt Testi, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, Saat Çizme Testi kullanılmıştır.

Bulgular: Bu çalışmada amnestic tip hafif kognitif bozukluk grubu kontrol grubuna göre zihin kuramı işlevlerini değerlendiren testler ile dil ve bellek işlevlerini değerlendiren testlerden ve Saat Çizme Testi"nden kontrol grubuna göre daha düşük puan almıştır. Amnestic tip hafif kognitif bozukluk grubunun zihin kuramı işelevlerini değerlendiren testlerden aldığı puanların dil ve bellek işlevlerini değerlendiren testler ile ilişkili olmadığı saptanmıştır.

Sonuç: Amnestic tip hafif kognitif bozuklukta hastaları ile sağlıklı yaşlanan kişiler arasında affektif ve kognitif zihin kuramı işlevi açısından daha kötü performans göstermektedir. Amnestic tip hafif kognitif bozuklukta hastalarındaki zihin kuramı işlevlerindeki bozulmanın dil ve bellek işlevlerindeki bozulmadan bağımsız olduğu düşünülmüştür. Keywords : Kognitif bozukluk; Zihin kuramı; Bellek; Dil