Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
TÜRKİYE"DE BİR ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEDE AĞIR YETİ YİTİMİNİN NÖROMUSKULOSKELETAL SEBEPLERİ
Neşe ÖLMEZ SARIKAYA1, Feray KOÇ2, Veysi Emre ERDEN2
1İzmir Atatürk Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Department, İzmir, Turkey
2İzmir Atatürk Training and Research Hospital, Ophtalmology Department, İzmir, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018240424 Giriş: Nüfusun yaşlanması, artan sayıda, ağır yeti yitimi olan, uzun süreli bakım gerektiren ileri yaştaki populasyona neden olur ve büyük bir halk sağlığı problemidir. Bu çalışmada yaşlı ve genç erişkin popülasyonda ağır yeti yitimine neden olan genel ve nöromusküler ana patolojileri belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı gözlemsel çalışmada son iki yılda İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kuruluna başvuran 20,790 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Ağır yeti yitimi olarak tanımlanan 18 yaş üzeri vakalar çalışmaya dahil edilmiştir. Yaş (19-64 yaş ve 65 yaş ve üzeri) ve cins spesifik ağır yeti yitimi sebepleri belirlenmiştir.

Bulgular: Toplamda 1,117 (631 kadın, 486 erkek) ağır yeti yitimi olan hasta saptanmıştır. Ortalama yaş 65.9±18.1 yıl idi. Vakaların %60"ı 65 yaş ve üzeri idi. Ağır yeti yitimine sebep olan ana patolojiler sinir sistemi (%61), göz (%11), ruhsal ve davranışsal (%9.3), kas iskelet (%8.4), neoplazmlar(%2.8), solunum (%2.7) ve diğer daha seyrek görülen hastalıklar idi. Patolojilerin dağılımı yaş grupları arasında farklılık gösterirken(p<0.001) cinsiyet açısından farklılık saptanmamıştır. Demans ve strok ağır yeti yitimine en sık sebep olan nörolojik hastalıklardı. Diz osteoartriti ağır yeti yitimine en sık neden olan kas iskelet patolojisi idi.

Sonuç: Bu araştırma yaşlı ve genç erişkinlerde ağır yeti yitimine neden olan en sık patolojiler konusunda bir temel oluşturabilir. Ağır yeti yitimi olanların çoğu kadınlar ve ileri yaşlı popülasyondu. Ağır yeti yitiminin en sık sebepleri nörolojik hastalıklar özellikle demans ve strok idi. Bu hastalıklara bağlı yeti yitimini azaltmaya yönelik önleyici ve rehabilitatif sağlık planlamaları yapılmalıdır. Keywords : Yeti yitimi; Yaşlı; Erişkin; Türkiye