Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
ALTMIŞ YAŞ ÜZERİ ERKEK HASTALARDA OSTEOPOROZ VE OSTEOPENİ RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Adem ÇÖBDEN1, İsmet Yalkın ÇAMURCU2, Hanifi ÜÇPUNAR3, Hakan SOFU4, Serda DUMAN5
1Sivas Numune Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Sivas, Turkey
2Erzincan University, Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology Erzincan, Turkey
3Erzincan University, Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Erzincan, Turkey
4Erzincan University, Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology
5Diyarbakır Selahaddin Eyyubi State Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Diyarbakır, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018240427 Giriş: Erkeklerde osteoporoz postmenopozal kadınlara kıyasla çoğunlukla az tanı alır ve ihmal edilir. Yaşlı erkeklerde potansiyel mortalite ve morbidite riski taşıyan bu hastalığı önlemek için başlıca risk faktörleri belirlenmelidir. Bu çalışmanın amacı, 60 yaş üzerindeki erkek hastalarda osteoporoz ve osteopeni için risk faktörlerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2015- Haziran 2017 tarihleri arasında merkezlerimize başvuran ve Dual Enerji X-ray Absorptiometri (DXA) ölçümleri yapılan 60 yaş üzeri erkek hastalar bu retrospektif çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşı, beden kütle indeksi (BKİ), yerleşim yeri (köyşehir), sigara içme durumu ve sistemik hastalıkları kayıtlarımızdan incelendi. Hastalar DXA ölçümlerine göre kontrol, osteopeni ve osteoporoz olarak 3 gruba ayrıldı. Hastaların serum vitamin D ölçümleri de değerlendirildi. Osteoporoz ve osteopeni için temel risk faktörlerini belirlemek için çok değişkenli analiz uygulandı.

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, osteoporoz veya osteopeni grubundaki hastalarda VKİ anlamlı derecede düşüktü ve bunlar daha çok şehirde yerleşikti (sırasıyla p<0.001 ve 0.005). Serum vitamin D seviyeleri osteoporoz ve osteopeni gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı düşüktü (p=0.001). Çok değişkenli analize göre, yetersiz veya eksik serum vitamin D seviyeleri osteoporoz ve osteopeni için temel risk faktörleri olarak belirlendi (p=0.001).

Sonuç: Sonuçlarımıza göre, serum vitamin D düzeyleri yetersiz olan 60 yaşın üzerindeki erkeklerde (<20 ng / mL) osteopeni tanısı olasılığının 6 kat, osteoporoz tanısı olasılığının 80 kat fazla olduğu görülmüştür. Keywords : Osteoporoz; Kemik hastalıkları; metabolik; Kemik dansite; Risk faktörleri; Vitamin D