Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 3
AORT DARLIĞI OLAN GERİATRİK HASTALARDA TRANSKATETER AORT KAPAK İMPLANTASYONU SONRASI P DALGA/QT İNTERVAL DİSPERSİYONU, TP-E İNTERVAL VE TP-E/QT ORANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa YILMAZ1, Hakan GÜLLÜ1, Şenol DEMİRCAN1, Alpay Turan SEZGİN2, Ziya Gökalp BİLGEL1, Haldun MÜDERRİSOĞLU1
1Baskent University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Adana, Turkey
2Acıbadem University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Adana, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018344036 Giriş: Kalsifik aort darlığı olan geriatrik hastalarda mortalite ve morbiditenin önemli bir sebebi de aritmilerdir. Transkateter aort kapak implantasyonu daha az invaziv olması sebebi ile yüksek riskli hastalarda konvansiyonel cerrahiye alternatifdir. Transkateter aort kapak implantasyonu sonrası fonksiyonel ve hemodinamik düzelme olduğu iyi bilinmektedir, ancak implantasyon sonrası atriyal fibrilasyon, ventriküler aritmi ve ani kardiyak ölüm riskinde azalma olup olmadığı net değildir. Bu çalışmanın amacı bu riskleri değerlendirmektir. Bu amaçla atriyal fibrilasyon riskini tahmin etmek için P dalga dispersiyonu, ventriküler aritmi ve ani kardiyak ölüm riskini tahmin etmek için ise QT interval dispersiyonu, Tp-e interval ve Tp-e/QT oranı ölçülerek transkateter aort kapak implantasyonu öncesi ve sonrası karşılaştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma geriye dönük olarak yapıldı. Transkateter aort kapak implantasyonu yapılan toplam 39 hasta çalışmaya dahil edilmiştir [14 erkek (%35.89) ve 25 kadın (%64.11); ortalama yaş: 81.51±8.79 yıl]. P dalga dispersiyonu, QT interval dispersiyonu, Tp-e interval ve Tp-e/QT oranı transkateter aort kapak implantasyonu öncesi ve sonrası (3. ayda) hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Transkateter aort kapak implantasyonu öncesi ve 3 ay sonrasında bakılan P dalga dispersiyonu, QT interval dispersiyonu, Tp-e interval ve Tp-e/QT oranı değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma olmuştur (43.72±7.78 vs. 35.15±8.92, 61.64±17.36 vs. 49.41±12.64, 84.59±7.64 vs. 73.21±6.46, 0.21±0.01 vs. 0.18±0.01, sırasıyla, p<0.001 tüm karşılaştırmalar için).

Sonuç: Transkateter aort kapak implantasyonu sonrası P dalga dispersiyonu, QT interval dispersiyonu, Tp-e interval ve Tp-e/QT oranı değerleri azalmaktadır. Bu sonuçlar bize dolaylı olarak atriyal fibrilasyon, ventriküler aritmiler ve ani kardiyak ölüm riskinde azalma olabileceğini düşündürebilir. Keywords : Aort kapak darlığı; Atriyal fibrilasyon; Ölüm, Ani, Kardiyak; Transkateter aort kapak replasmanı