Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 3
YAŞLILARDA FONKSİYONEL DENGENİN BELİRLEYİCİLERİ
Nurdan PAKER1, Ekin İLKE ŞEN2, Derya BUĞDAYCI1, Arzu FERHATOSMANOĞLU1
1İstanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul, Turkey
2İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018344043 Giriş: Yaşlılarda fonksiyonel dengeyi etkileyebilecek çok sayıda faktör mevcuttur. Bu çalışmanın amacı toplumdaki yaşlılarda fonksiyonel denge ile ilişkili faktörlerin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 65 yaş ve üzeri olan 160 kişi alındı. Komorbiditelerin değerlendirilmesinde Ku?mu?latif Hastalık Deg?erlendirme Skalası kullanıldı. Fonksiyonel denge, Aktivitelere-özgü Denge Güven Skalası ile değerlendirildi. Emosyonel durumun değerlendirilmesinde Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği kullanıldı. Kognitif durum ise Mini Mental Durum Değerlendirmesi ile değerlendirildi. Denge güveni düşük, düşme riski yüksek olan hastalarda çok değişkenli lojistik regresyon analizi ile fonksiyonel denge ile ilişkili bileşenler belirlendi.

Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 71.3±5.8 yıl idi. Denge güveni düşük olan (ABC skoru?67) grupta yaş, boy, alt ekstremite ağrısı, uykusuzluk, düşme sıklığı, hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı ve anemi oranları, kullanılan ilaç sayısı, bayan cinsiyet, tek başına yaşama oranları daha fazla idi; Ku?mu?latif Hastalık Deg?erlendirme Skalası, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği skorları anlamlı olarak daha yüksekti, Mini Mental Durum Değerlendirmesi skoru ise anlamlı olarak daha düşüktü (p?0.05). Çok değişkenli indirgenmiş modelde fonksiyonel denge üzerinde yaş, boy, medeni durum, ilaç sayısı, ek hastalık sayısı, anksiyete düzeyinin anlamlı (p?0.05) etkinliği gözlenmiştir.

Sonuç: Yaşlılarda fonksiyonel denge üzerinde birçok faktörün etkili olabileceği klinik pratik yaklaşımda göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla beraber bu çalışmada yaşlılarda denge güveninin belirleyicileri yaş, boy, medeni durum, kullanılan ilaç sayısı, ek hastalık sayısı ve anksiyete düzeyi olarak belirlenmiştir. Keywords : Yaşlı; Düşmeler; Denge