Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 3
PERİODONTAL HASTALIĞI OLAN YAŞLI HASTALARDA AĞIZ SAĞLIĞIYLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özge GÖKTÜRK1, Fatma UÇAN YARKAÇ2
1Abant İzzet Baysal University, Faculty of Dentistry, Bolu, Turkey
2Gaziosmanpasa University, Faculty of Dentistry, Tokat, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018344044 Giriş: Bu çalışmanın amacı yaşlılarda periodontal hastalığın, ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi üzerine etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 110 yaşlı hasta (yaş aralığı 65-92 arasında olan) dahil edildi. Bireylerin algılanan ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesini belirlemek için Geriatrik Ağız Sağlığı Değerlendirme Endeksi anketi kullanıldı. Periodontal durumu belirlemek için plak indeksi, gingival indeks, sondalamada kanama, sondalanan cep derinliği ve klinik ataşman seviyesi ölçümleri yapıldı.

Bulgular: Şiddetli periodontitise sahip yaşlılardaki toplam Geriatrik Ağız Sağlığı Değerlendirme Endeksi skoru (25.69±6.80), gingivitisi olan yaşlılara göre (21.35±7.01) anlamlı derecede yüksekti. Daha yüksek puanlar periodontal hastalığa sahip yaşlılar arasında daha kötü bir ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi olduğunu gösterdi. Geriatrik Ağız Sağlığı Değerlendirme Endeksi skoru dişeti çekilmesi, diş mobilitesi ve ağız kokusu ile ilişkili bulundu (p<0.05).

Sonuç: Periodontal hastalığın şiddeti arttıkça daha düşük bir ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi skoru gözlenmektedir. Yaşlılardaki periodontal problemlerin günlük yaşamdaki olumsuz etkilerini belirlemek, genel sağlık ve ağız sağlığı arasındaki ilişkiyi de anlamaya yardımcı olacaktır. Ek olarak, ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, hastanın ağız sağlığı durumunu ve tedavi gereksinimlerini tanımlamak ve hastalarla iletişimi geliştirmek açısından da klinik uygulamalarda önemli bir rol oynayabilir. Keywords : Yaşlı; Yaşam Kalitesi; Periodontal Hastalıklar