Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 3
65 YAŞ ÜZERİ BİREYLERDE GÜNEŞLENME VE KORUNMA BİLİNCİNİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Burcu KAYHAN TETİK1, Gülbahar SARAÇ2, Burak METE3, Serpil ŞENER2, Hülya KALEM1, Evrim KILIÇ1
1İnönü University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Malatya, Turkey
2İnönü University, Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Malatya, Turkey
3İnönü University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Malatya, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018344051 Giriş: Deri kanseri ve deri yaşlanmasında güneş ışınlarının rolünün net olarak anlaşılmasıyla birlikte güneşten korunmak önemli bir toplum sağlığı sorunu haline gelmiştir. Çalışamayla 65 yaş üstü bireylerin güneşin zararlı etkileri konusundaki bilgi düzeylerini ve güneş koruyucu ürün kullanım durumları değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 65 yaş üstü bireylerin güneşlenme bilincini ve güneş koruyucu ürün kullanım durumlarını ölçen 22 sorudan oluşan bir anket hazırlandı. TemmuzAğustos 2017 tarihi arasında ayaktan hasta polikliniklerine müracaat eden hastalar uygulandı. Veriler SPSS 22 prog ile değerlendirildi ve anlamlılık değeri p?0.05 olarak alındı.

Bulgular: Çalışmamıza katılan 603 kişinin yaş ortalaması 67.8 yıl olarak hesaplandı. Katılımcılardan 202"si (%33.5) 4-6 saat güneşte kaldığı ve 518"i (%86.3) güneşten korunma konusunda hiç bilgi almadığını belirtti.

Sonuç: Altmış beş yaş üstü bireylerin güneşten korunma konusunda yeterli bilgilerinin olmadığı ve güneşten korunmadıkları bulunmuştur. Yılın dört mevsimi güneş gören ülkemizde yaşla birlikte arttığı bilinen cilt kanserleri sıklığını azaltmak için; yaşam tarzı değişikliği, güneşten korunma ve güneş koruyucu kullanımı hakkında eğitimler düzenlenmeli ve bu eğitimlerin yaşam stili olarak kabul edilmesi için sağlık politikaları oluşturulması gerekmektedir. Keywords : Yaşlı; Güneş; Farkındalık