Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 3
YAŞLI HASTALARDA KEMİK İLİĞİ ÖDEMLİ VE ÖDEMSİZ MEDİAL DİZ OSTEOARTRİTİNİN TEDAVİSİNDE EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
Levent EDİZ1, Mesut ÖZGÖKÇE2
1Yüzüncü Yıl University, Medical Faculty, Physical Medicine and Rehabilitation, Van, Turkey
2Yüzüncü Yıl University, Medical Faculty, Radiology, Van, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018344054 Giriş: Bu çalışmada, yaşlı hastalarda, kemik iliği ödemi olan ve olmayan primer medial diz osteoartritini tedavi etmede ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin klinik ve radyografik etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Sağ diz osteartriti olan ve magnetik rezonans görüntüleme ile dizde kemik iliği ödemi teyit edilen yaşlı hastalar birinci gruba (n=40), kemik iliği ödemi olmayan hastalar ise randomize olarak ikinci gruba (n=40) veya üçüncü gruba (n=40) ayrıldı. Hastalar haftada iki kez toplam 10 seans ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (Grup 1 ve 2) ile tedavi edildi ya da sham ekstrakorporeal şok dalga ile tedavi edilmedi (Grup 3).

Bulgular: Hastaların Vizuel Analog Skala, Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi ve Lequesne skorlarının tedaviden önce ve tedaviden 6 ay ve 1 yıl sonra karşılaştırılması, birinci ve ikinci gruplarda bu skorlarda anlamlı derecede azalma olduğunu gösterdi (p<0.05). Tedaviden bir yıl sonra, medial eklem genişliği grup 1 ve 2"de (p<0.05) korunurken, medial eklem genişliğinin korunması Grup 1"de (p<0.05) Grup 2 ve 3"e göre daha belirgindi (p<0.05).

Sonuç: Diz osteoartritli yaşlı hastalarda, ekstrakorporeal şok dalga tedavisi önemli komplikasyonlar oluşturmaksızın fonksiyonel ve radyolojik iyileşmelere ve ağrı giderilmesine neden oldu. İyileşme, 1 yıllık izlemde devam etti ve kemik iliği ödemli diz osteoartriti hastalarında daha yüksekti. Özellikle kemik iliği ödemli yaşlı diz osteoartriti hastaların tedavisinde, ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin bir hastalık modifiye edici fiziksel ajan olarak potansiyelini araştırmak için, daha fazla çalışmaya gereksinim vardır. Keywords : Yaşlı; Diz osteoartriti; Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi