Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 3
İNME HASTALARI VE ONLARA BAKIM VERENLERDE DEPRESİF SEMPTOMLAR
Merih ÖZGEN1, Fulya BAKILAN2, Funda BERKAN1, Onur ARMAĞAN1, Fezan MUTLU3
1Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Eskişehir, Turkey
2Zübeyde Hanım Campus, Eskişehir State Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Eskişehir, Turkey
3Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Eskişehir, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018344056 Giriş: Bu araştırmada inmeli hastalar ve bakım verenleri arasında depresif belirtilerin sıklığını ve depresyon ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya subakut ve kronik inme geçiren 97 hasta ve 88 bakım veren dahil edildi. Hastalar motor fonksiyonlar için Brunnstrom Motor Geri Kazanım Ölçeği, bilişsel durum için Mini-Mental Durum İncelemesi, hareketlilik için Rivermead Hareketlilik İndeksi ve fonksiyonel durum için Barthel İndeksi kullanılarak değerlendirilmiştir. Hastalar ve bakım verenler Beck Depresyon Envanteri kullanılarak duygudurum bozuklukları açısından ve yaşam kalitesi Nottingham Sağlık Profili kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya katılanların, hastaların %61.9"unun ve bakım verenlerin %52.6"sının depresif belirtileri saptanmıştır. Hastaların ve bakım verenlerin yaşam kalitesi skorlarının karşılaştırılmasının anlamlı bir fark göstermediği, hastaların Nottingham Sağlık Profili?ndeki sadece fiziksel yönün hastalarda anlamlı derecede yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Depresyon skorları, hastalarda bakıcılarına göre daha yüksekti. Mobilite, kognitif fonksiyonlar ve fonksiyonel durum skorları ile birlikte elin motor fonksiyonel sonuçları, hastaların depresyon skorları ile anlamlı derecede negatif yönde koreleydi. Hastaların fonksiyonel durum skorları, motor fonksiyonel sonuçlar (el ve üst/alt ekstremite), mobilite ve bilişsel işlev skorları anlamlı derecede pozitif korelasyon göstermiştir.

Sonuç: Fonksiyonel bağımsızlık ve mobilite, inmeli hastalarda depresif belirtilerin en iyi belirliyicileridir. Depresyonun sadece hastalarda değil aynı zamanda bakım verenlerde de değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi, inmenin erken evrelerinden itibaren genel rehabilitasyon planının bir parçası olmalıdır. Keywords : Bakıcı; Depresyon; İnme