Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 3
TÜRKİYE'DEKİ BİR MENOPOZ KLİNİĞİNE BAŞVURAN BİR GRUP POSTMENOPOZAL KADINDA CİNSEL İŞLEV VE YAŞAM KALİTESİ
Turgut VAR1, Ayşe Figen TÜRKÇAPAR2, Canan EFE3, Ayla AKTULAY4
DOI : 10.31086/tjgeri.2018344057 Giriş: Yüksek prevalans oranına rağmen postmenopozal kadınlarda görülen cinsel sorunlara yeterince ilgi gösterilmemiştir. Menopoz kadınlardaki yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır ve yaşam kalitesi üzerine negatif bir etkisi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, yaşam kalitesi alt boyutları ile postmenapozal dönemdeki cinsel fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi inceledik.

Gereç ve Yöntem: Menopoz kliniğine başvuran postmenopozal 67 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcılara yapılandırılmış sosyodemografik form, 7 maddelik ilişki değerlendirme ölçeği , kadın cinsel işlev ölçeği ve kısa form sağlık ölçeği -SF-36- uygulandı.

Bulgular: Ortalama yaş 52.6±6.14 yıl, ortalama menopoz başlangıç yaşı 46.46±5.58 yıl ve ortalama menapoz süresi 6.23±4.94 yıldır. SF- 36 sosyal fonksiyon skorları, cinsel istek, uyarılma, ıslanma düzeyi, orgazm olabilme, ilişki memnuniyeti, kadın cinsel işlev ölçeği ağrı içeren skorları ve kadın cinsel işlev ölçeği toplam skorları ile pozitif korelasyona sahiptir. kısa form sağlık ölçeği -SF-36- fiziksel rol güçlük skorları, orgazma ulaşma ve ağrı skorları ile pozitif korelasyon göstermektedir. Kadın cinsel işlev ölçeği, sosyal işlev, fiziksel işlev ve SF-36 fiziksel rol güçlük alt ölçeği ile koreledir. Sosyal işlev skorları, yaş ve menapoz süresi kontrol edildiğinde, uyarılabilmeyi, orgazma ulaşmayı,ilişki memnuniyetini, ağrıyı, kadın cinsel işlev ölçeği toplam puan alanlarını öngörmektedir.

Sonuç: Postmenopozal kadınlarda cinsel işlevlerin değerlendirilmesinde eşlerle ilişki sorunları, yaşam kalitesi, özellikle fiziksel işlevlerle ilgili sorunlar dikkate alınmalıdır. Keywords : Postmenopoz; Yaşam kalitesi; Cinsel işlev bozukluğu , fizyolojik; Cinsel işlev bozukluğu psikolojik