Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 3
HUZUREVİNDE ÇALIŞAN BAKIM PERSONELİNİN YAŞLILARA KARŞI TUTUM VE AYRIMCILIK DÜZEYLERİ
Gülfidan BAŞER1, Dilek CİNGİL2
1KTO Karatay University, Vocational School of Health Services, Department of Dialysis, Konya, Turkey
2Necmettin Erbakan University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing Public Health Nursing, Konya, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018344060 Giriş: Yaşlı nüfusun artışı ve buna eşlik eden sosyo-demografik değişimler, ailede bakım sorunlarının yaşanmasına ve kurum bakımının yaşlı birey ve aileleri tarafından tercih edilmesine neden olmaktadır. Yaşlı için ilk kez karşılaştığı bir ortam olan huzurevinde bakım personelinin yaşlılara ve yaşlı ayrımcılığına karşı tutumları yaşlının kurum bakımına uyumu açısından önemlidir. Huzurevlerinde çalışan hemşire sayısının yetersizliği nedeniyle yaşlı bakımını bakım personeli yürütmektedir. Bu çalışma bakım personelinin yaşlılara ve yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kamuya ait bir huzurevinde çalışan 108 bakım personelinin yaşlılara ve yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yaşlılara karşı tutum ve yaşlı ayrımcılığı ölçekleri kullanılarak yapılan tanımlayıcı bir araştırmadır.

Bulgular: Araştırmaya katılan bakım personelinin yaş ortalaması 40.1±7.7 olarak bulunmuştur. Bu bireylerin %58.3"ü erkek, %85"i evli, %62"si ilköğretim mezunudur. Bakım personelinin huzurevinde çalışma süre ortalaması 80.1±56.9 aydır ve %91.7"sinin yaşlı bakım sertifikası vardır. Katılımcıların yaşlılara karşı tutum, yaşlı ayrımcılığı ölçekleri ve alt boyutlarından alınan puanlara göre tutumlarının olumlu olduğu bulunmuştur. Yaşlılara karşı tutum ve yaşlı ayrımcılığı ölçekleri puanları cinsiyet, aileden bir yaşlı ile yaşama durumuna; Yaşlı ayrımcılığı ölçeği puanları cinsiyet, gelir durumu, aileden bir yaşlı ile yaşama, yaşlı bakımı eğitiminin gerekliliğini düşünme ve eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır. Hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre; yaşlı ayrımcılığı ölçek toplam puanının değişkenliğinin belirlenmesinde Model 1"in (sosyodemografik değişkenler) % 25.6 ve Model 2"nin (sosyodemografik, bakım sertifikası ve çalışma süresi değişkenleri) % 28.4 yordayıcı olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Sonuç olarak bakım personelinin yaşlılara ve yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumları olumlu yöndedir. Ayrımcılık değişkeni için cinsiyet, eğitim ve gelir düzeyi yordayıcı değişkenlerdendir. Keywords : Huzurevi; Tutum; Yaşlı; Yaşlı ayrımcılığı