Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 4
PALYATİF BAKIM MERKEZİNDE GERİATRİK ENFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doğan AKDOĞAN1, Kadriye KAHVECİ2
1Ankara Ulus State Hospital, Clinic Microbiology, Ankara, Turkey
2Ankara Ulus State Hospital, Palliative Care, Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018.55 Giriş: Palyatif Bakımın amacı semptom kontrolünün sağlanarak hastaların yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Geriatrik hastalar en fazla palyatif bakım ihtiyacı olan hasta grubu olması nedeniyle semptom yükünü artırarak yaşam kalitelerinin azalmasına yol açan enfeksiyonların kontrolü daha önemli hale gelmektedir.

Gereç ve Yöntem: Palyatif bakım merkezinde yatan 65 yaş ve üstü hastaların yaşı, cinsiyeti, tanıları ile eşlik eden komorbiditeleri ve kültürleri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 305 hastanın yaş ortalaması 80.37±7.1 yıl, yatış süreleri 31.11±38.07 gün idi. 131 hastanın exutus olduğu 74 hastanın yoğun bakım ünitesine çıktığı 100 hastanın da eve taburcu edildiği gözlendi. Başta serebro vasküler hastalık (%37.37) olmak üzere, sırasıyla kanser, demans ve parkinson tanısı olan hastaların %40 da hipertansiyon %21.31 de diyabet eşlik ettiği tespit edildi. En fazla üreme idrar kültüründe (%67.86) olup sırasıyla kan, yara ve en azda trakeal aspirat (%8.19) üremesi gözlendi. İdrar, yara ve trakeal aspirat kültüründe en fazla oranda E.coli izole edilirken, kan kültüründe Methicillin-Dirençli Koagulaz Negative Staphylococ daha fazla idi. Kanser hastalarında yara kültür üremesi daha düşük, parkinson, diyabet ve bası ülseri olan hastalarda yara kültürlerinde üreme oranı istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek (p<0.05) bulundu. Hipoksik beyin tanısı, perkütan endoskopik gastrostomi ve trakeostomisi olan hastalarda TA kültür üremesi istatistiksel olarak da anlamlı derecede fazla gözlendi (p<0.05).

Sonuç: Palyatif bakımdaki geriatrik hastalarda en fazla yüzde ile idrar kültürlerinde üreme gözlenirken diyabeti olan trakeostomili ve perkütan endoskopik gastrostomili hastalarda trakeal aspirat üremesinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Keywords : Palyatif bakım; Geriatrik; Enfeksiyon