Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 4
PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ UYGULAMASININ GÜVENİLİRLİĞİ VE KOMPLİKASYONLARININ YAŞ GRUPLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: RETROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA
Aylin Hande GÖKÇE1, Feridun Suat GÖKÇE1
1Balıklı Rum Hospital, General Surgery, İstanbul, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018.60 Giriş: Yaşlı nüfusun artmasıyla sıkça görülmeye başlanan yutma güçlüğü ve diğer oral beslenme problemlerinin çözümünde Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) işleminin güvenirliliği ve komplikasyon yüzdelerinin yaş gruplarına göre karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2012 ile 2017 tarihleri arasında PEG uygulanan 65 yaş ve üstü hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, PEG açılması nedeni ve komplikasyonları değerlendirildi. Hastalar Grup 1; 65-85 yaş, Grup 2; 86 ve üzeri yaş olmak üzere ikiye ayrıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 182 hastanın 76 sı grup 1, 106 sı grup 2 idi. Hastaların 139"u kadın 43"ü erkekti. Toplam 21 hastada (%11.2) komplikasyon görüldü ve 7 hastada (%3.8) PEG değişimi yapıldı. En sık saptanan komplikasyon grup 1 de peristomal enfeksiyon, grup 2 de ise peristomal enfeksiyon ve PEG tüpünün yanından mama kaçağıydı. İki grup arasında komplikasyon görülmesi ve PEG revizyonu açısından istatistiksel fark saptanmadı (sırasıyla p=0.349, p=0.701). Çalışmada iki grupta da 30 gün sonunda mortalite görülmedi.

Sonuç: 65-85 yaş arası ve 86 yaş üzeri PEG uygulanan olgularda komplikasyon ve PEG revizyonu açısından fark saptanmadı. Geriatrik hasta grubunda detaylı değerlendirme ve hazırlık yapıldıktan sonra PEG uygulaması yapılmasının düşük komplikasyon oranı ile güvenle uygulanabilecek bir işlem olduğunu düşünmekteyiz. Keywords : Gastrostomi; Disfaji; Geriatri; Malnutrisyon