Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 4
LOMBER SPİNAL STENOZLU HASTALARDA PULSE ELEKTROMANYETİK ALAN TERAPİSİNİN ETKİNLİĞİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Eşref Orkun AYDIN1, Nurdan PAKER2, Derya BUĞDAYCI2
1Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Şanlıurfa, Turkey
2İstanbul Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, İstanbul, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018.62 Giriş: Lomber spinal stenoz bel ve/veya bacak ağrısına neden olabilen bir rahatsızlıktır. Bu çalışma lomber spinal stenozda pulse elektromanyetik alan terapisinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tek kör randomize kontrollü bir çalışmadır. Lomber spinal stenoz tanısı konulan 50 hasta 2 gruba randomize edildi. 1. gruptaki hastalar [ortanca yaş 61 (51-84) yıl] 10 seans, günde 15 dakika pulse elektromanyetik alan terapisi (25 Hz, 80 gauss) aldı, 2. grup kontrol grubuydu [ortanca yaş 64 (55-77) yıl] ve 10 seans plasebo pulse elektromanyetik alan terapisi aldı. Hastalar VAS, Süreli Kalk ve Yürü testi, Oswestry Disabilite İndeksi ve EQ5D-VAS skalası ile değerlendirildi. Tüm değerlendirmeler başlangıçta, tedavi sonrası ve tedaviden 3 hafta sonra tamamlandı.

Bulgular: 49 hasta çalışmayı tamamladı. Pulse elektromanyetik alan terapisi grubunda tedavi sonrası VAS skoru, Oswestry Disabilite İndeksi"de ve EQ5D-VAS anlamlı olarak iyileşmişti (p<0.05). Anlamlı iyileşme tedaviden 3 hafta sonrada sürdürüldü. Kontrol grubunda tedavi sonrası VAS, Oswestry Disabilite İndeksi veya EQ5D-VAS"da anlamlı değişim olmadı (p>0.05). Pulse elektromanyetik alan terapisi grubunda plasebo gruba göre ağrı şiddeti, Oswestry Disabilite İndeksi, EQ5D-VAS, Süreli Kalk ve Yürü testi tedavi sonrası ve kontrolde anlamlı gelişim gösterdi (p<0.05).

Sonuç: Pulse elektromanyetik alan terapisi uygulaması lomber spinal stenozlu hastalarda bel/bacak ağrısı, fonksiyonel mobilite, fiziksel dizabilite ve genel yaşam kalitesi açısından yararlı olduğu ortaya çıkmıştır. Keywords : Spinal stenoz; Manyetik alanlar; Bel ağrısı; Yaşam kalitesi