Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 4
SANTRAL RETİNAL ARTER TIKANIKLIĞI GEÇİREN GERİATRİK YAŞ GRUBUNDAKİ HASTALARDA ERKEN UYGULANAN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN PROGNOZU
Osman ÖNDAŞ1, Erdinç BOZKURT2
1Atatürk University, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Erzurum, Turkey
2Kafkas University, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Kars, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018.63 Giriş: Bu çalışma santral retinal arter tıkanıklığı (SRAT) geçiren 65 yaş ve üzerindeki hastalarda erken uygulanan hiperbarik oksijen tedavisinin (HBOT) sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Şubat 2010-Haziran 2016 tarihleri arasında SRAT nedeniyle başvuran hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, semptom başlangıcı ile ilk HBOT seansı arasındaki süre, diğer tedaviler, takip süresi, göz içi basıncı (GİB), görme keskinliği (GK) kaydedildi. İlk muayenelerde ve kontrollerde; renkli fundus fotoğrafı, fundus floresein anjiografi, optik koherens tomografi (OCT) çekildi. Tüm hastalara görsel semptomların başlamasından itibaren ilk 8 saat içerisinde HBOT başlandı. İstatistiksel analizlerde Wilcoxon testi kullanıldı, p<0.05 olması anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya SRAT geçiren 20 hastanın 20 gözü dahil edildi. Hastaların 13"ü (%65) erkek, 7"si (%35) kadın, yaşları 65-87 (76.3±9.6) idi. Oküler masaj, antiglokomatöz damla, asetilsalisilik asit, oral asetazolamid, mannitol (i.v) tedavisi uygulandı. Ön kamara parasentezi yapıldı. Tüm hastalara HBOT ilk 8 saat içerisinde başlandı ve toplam 20 seans HBOT (2.4atm, 120min) uygulandı. Şikayetler ile ilk HBOT arasındaki süre ortalama 5.3 saat idi. Ortalama takip süresi 16.3 aydı. Tedavi öncesi GİB 12.23±3.41mmHg, tedavi sonrası 12.97±5.58mmHg idi. Başvuru anında GK ortalama 1.92±3.26 (logMAR), tedavi sonrasında 1.1±7.80 (p<0.01) idi. GK 13 (%65) gözde arttı, 6 (%30) gözde değişmedi, 1(%5) gözde azaldı. OCT incelemesinde olguların ortalama makula kalınlığı başvuru anında 358?m, tedavi sonrası 6. ayda 177?m (p<0.01) idi.

Sonuç: SRAT geçiren 65 yaş ve üzerindeki hastalarda; ilk 8 saat içerisinde başlandığı takdirde, HBOT sonuçları oldukça tatminkardır. Keywords : Retinal arter tıkanıklığı; Hiperbarik oksijenasyon; Yaşlı