Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 4
YAŞLI HASTALARDA FİZİKSEL TESPİT KULLANIMI: ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN FİZİKSEL TESPİT KULLANIM ALGILARI
Türkan KARACA1, Semiha AYDIN ÖZKAN2, Emine DERYA İSTER1
1Adıyaman University, Nursing Deparment, Adıyaman, Turkey
2Adıyaman University, Midwifery Department, Adıyaman, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018.66 Giriş: Hemşirelerin temel sorumluluklarından biri de bakım sürecinde hastaların kendilerine ve başkalarına zarar vermesini engellemektir. Hemşirelerin tespit uygulamalarındaki algı düzeylerinin tanımlanması bu konuda farkındalık oluşturmak açısından önemlidir. Bu çalışmada üç üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin genel servisler ile yoğun bakımlarda fiziksel tespit kullanımına ilişkin algılarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, hemşirelerin yaşlı hastaların bakımında tespit kullanımı hakkındaki görüşlerini değerlendirmek amacıyla üç üniversite hastanesinde Tespit Kullanımı Algı Anketini (PRUQ-T) tamamlayan 298 hemşire ile yürütülmüştür. Anketten elde edilen puanların yükselmesi hemşirelerin fiziksel tespiti kullanım algılarının yüksek olduğunu göstermektedir.

Bulgular: PRUQ-T puan ortalaması 4.14 olarak bulunmuştur. Hemşireler, hastalara tespit kullanımının en önemli nedenini "Hastanın yataktan düşmesini engellemek", en az önemli nedenini ise "Personelin gözetimi için yaşlının yerinde kalmasını sağlama" olarak belirtmişlerdir. Ayrıca, genel servislerde tespit kullanımı algısı ile yoğun bakım ünitelerinde lerinde tespit kullanımı algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Hemşireler yoğun bakım ünitelerinde servislere göre daha fazla tespit kullanıldığını belirtmişlerdir.

Sonuç: Çalışmamızda hemşirelerin tespit kullanım algılarının yüksek olduğu saptanmıştır. Bu sonuca göre, hemşirelerin yaşlılarda tespit kullanımının azaltılması için tespit kullanımına alternatif yöntemler uygulaması, tespit kullanılması gereken durumlarda ise bireyselleştirilmiş hemşirelik bakım planı yapması ve güvenlik uygulamalarına ilişkin hastalara ve ailelerine yeterli bilgi verilmesi önerilerilmektedir. Keywords : Fiziksel tespit; Yaşlı; Hemşire