Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 1
YÜKSEK GRADLI GLİOMU OLAN YAŞLI HASTALARDA EŞ ZAMANLI TEMOZOLAMİD VE HİPOFRAKSİYONE RADYOTERAPİ
İlknur KAYALI1, Rahşan HABİBOĞLU1, İrem SARICANBAZ1, Yıllar LEHİMCİOĞLU1
1Health Sciences University, Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Ankara, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2019150570 Giriş: Glioblastom yetişkinlerde en sık görülen tümördür. İleri yaş kötü prognostic özelliktir. Esas tedavi cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Cerrahi sonrası, glioblastom tedavisinde ana rolü radyoterapi üstlenir. Bu çalışmanın amacı kısa kurs radyoterapinin ( 15 fraksiyonda 40 Gy) sağ kalım ve toksisite açısından değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Altmış beş yaş üstü 22 hastaya hipofraksiyone radyoterapi (15 fraksiyonda 40 Gy) ve temozolamid (75mg/m2/gün) uygulanmıştır.

Bulgular: Hiçbir hastada grad 3 ve 4 lökopeni veya trombositopeni gözlenmemiştir. Medyan sağkalım grad IV (gliosarkom dahil) hastalığı olan hastalarda 7 ay (%95GA, 3.0-10.9), grad III hastalığı olan hastalarda 2 ay (%95GA, 0-35.6). Hiçbir hastada tedaviye ara verme veya tedaviyi durdurma gerekliliği oluşmamıştır.

Sonuç: Yaşlı kişilerin hergün hastaneye gelmelerinin kolay olmadığı akılda tutulmalıdır. Aynı zamanda uzun süreli tedaviler hem maddi hem de manevi açıdan bu hastalar için yük, sıkıntı ve tehlike barındırır. Tüm bunların yanında yaşlı hastalarda eşlik eden hastalıklar sık görülür. Hastalık progresyonunu ve salvaj tedaviyi önlemek açısından standart ve kısa kurs RT ve TMZ eşit etkinlikte bulunmuştur. Keywords : Yaşlı hasta; Yüksek gradlı glial tümör; Hipofraksiyone radyoterapi; Radyoterapi