Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 1
65 YAŞ ÜZERİNDEKİ HASTALARDA UYGULANAN PENETRAN KERATOPLASTİNİN ETYOLOJİSİ, SONUÇLARI VE PROGNOZU
Osman ÖNDAŞ1, Sadullah KELEŞ1, Erdinç BOZKURT2
1Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Erzurum, Turkey
2Kafkas University, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Kars, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019150573 Giriş: Penetran keratoplasti uygulanan geriatrik yaş grubundaki olgularda endikasyonların, sonuçların ve prognozun değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2013-Ağustos 2016 tarihleri arasında penetran keratoplasti(PKP) uygulanan 297 hastadan 84"ünün dosyaları retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, şikayetler ile keratoplasti arasındaki süre, takip süresi, intraoperatif, postoperatif diğer cerrahi uygulamalar, komplikasyonlar, göz içi basıncı (GİB) ve görme keskinliği kaydedildi. İstatistiksel analizlerde paired-t testi kullanıldı. P<0.05 olması anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya; 49"u (%58.33) erkek, 35"i (%41.67) kadın, yaşları 65-83 (73.5±10.8) olan 84 hastanın 84 gözü dahil edildi. Hastaların 35'ine (%41.67) psödofakik büllöz keratopati(PBK), 27"sine (%32.14) korneal lökom, 8"ine (%9.52) travma sonrası korneal skar, 6"sına (%7.14) greft yetmezliği, 5"ine (%5.95) afakik büllöz keratopati, 3"üne (%3.57) korneal distrofi nedeniyle PKP uygulandı. En sık endikasyon PBK (%41.67) idi. PBK tanısıyla opere edilen hastaların 23"ünde (%65.71) arka kamara, 10"unda (%28.57) ön kamara ve 2"sinde (%5.71) skleral fiksasyonlu intraoküler lens (İOL) mevcuttu. Şikayetler ile keratoplasti arasındaki süre 3-31 yıldı. Postoperatif takip süresi ortalama 17.7 aydı. İntraoperatif 13 (%15.47) hastaya ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu+İOL implantasyonu, 8 (%9.52) hastaya anterior vitrektomi+lens ekstraksiyonu+İOL implantasyonu, 7"sine (%8.33) pupilloplasti, 6"sına (%7.14) ön kamara İOL ekstraksiyonu+anterior vitrektomi uygulandı. Postoperatif 9 (%10.71) hastaya rekeratoplasti, 8(%9.52) hastaya sekonder İOL implantasyonu, 4 (%4.76) hastaya Ahmet glokom valf implantasyonu, 3 (%3.57) hastaya fakoemulsifikasyon, 1 (%1.19) hastaya resütürasyon uygulandı. Postoperatif komplikasyon olarak hastaların 9"unda (%10.71) greft yetmezliği, 8"inde (%9.52) glokom, 3'ünde (%3.57) katarakt, 2"sinde (%2.38) endoftalmi, 1"inde (%1.19) travmatik yara yeri ayrışması görüldü. Preoperatif görme keskinliği ortalama 1.43±0.76 (logMAR), postoperatif ise 0.40±0.15 (p<0.01) idi. Preoperatif GİB ortalama 13.78±6.50 mmHg, postoperatif 16.01±2.29 mmHg idi.

Sonuç: Altmış beş yaş üzeri hastalarda en sık PKP endikasyonu psödofakik büllöz keratopati olarak tespit edilmiştir; diğer cerrahi yöntemlerle birlikte sonuçlar oldukça tatminkardır. Keywords : Geriatri; Penetran keratoplasti; Prognoz