Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 1
ACİL SERVİSE BAŞVURAN YAŞLI HASTALAR ARASINDA İŞ KAZALARI
Ömer SALT1, Mustafa Burak SAYHAN1, Nejmi KÜÇÜKYAĞCI1
1Trakya University Faculty of Medicine, Emergency Medicine, Edirne, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2019150577 Giriş: İş kazaları dünya çapında morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenleri arasındadır. Yaşlı popülasyonda görülen iş kazaları yaşlı nüfusun artışına paralel olarak gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada acil servise başvuran 65 yaş üstü iş kazalarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte planlanan bu çalışmaya Ocak 2016-Ocak 2018 tarihleri arasında üçüncü seviye acil servise başvuran 65 yaş üstü iş kazası vakaları dahil edilmiştir. Toplam 122 hastanın demografik özellikleri, iş kazası türü, yaralanma şekilleri, yaralanan vücut bölgeleri ve komorbid durumları kayıt altına alınıp istatistiksel değerlendirmeye tabi tutuldu.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 67.8±2.3 (ort.±ss), %85"i (n=108) erkek ve %85.2"si (n=104) emekli idi. En sık komorbid hastalık hipertansiyon (%35.2, n:43), en sık yaralanma mekanizması ise aynı seviyeden ya da yüksekten düşme (%56.7, n=74) idi. Hastalarda en sık ekstremite yaralanması (%54.9, n=67) tespit edilirken, en sık yaralanma türü ise burkulma/gerilme tarzı (%47.5, n=58) yaralanmalar idi. Hiçbir vaka mortal seyretmedi.

Sonuç: Dünya'da yaşlı nüfus oranındaki artışa paralel olarak yaşlı çalışan nüfus oranı da artmaktadır. Yaşlılığın doğası gereği kognitif ve motor fonksiyonlarda yaşanan gerilemeler bu yaş grubunda iş kazası görülme ihtimalini daha da artırmaktadır. Yaşlı iş kazası hastalarının acil servis başvurularında çok daha dikkatli değerlendirme yapılmalıdır. Keywords : Yaşlı; Acil tıp; İş kazası