Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 2
KIRILGANLIK VE MALNÜTRİSYON BİRLİKTELİĞİNİN KALÇA KIRIĞI OLAN GERİATRİ YAŞ GRUBU HASTALARIN BİR-AYLIK MORTALİTE VE DELİRİUM DURUMLARINA ETKİSİ
Emrah CALIŞKAN1, Özgur DOĞAN1
1Ankara Numune Training and Research Hospital, Orthopedics and Traumatology Clinic, Ankara, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2019.87 Giriş: Kalça kırıklarında mortalite ve morbiditeyle sonuçlanan faktörler halen tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı preoperatif kırılganlık ve malnutrisyon durumunun; kalça kırığı gelişen 65 yaş üzerindeki kişilerde, delirium ve bir-aylık mortalite üzerine etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Kalça kırığı nedeniyle opere edilmiş, ortalama yaşı 79.4 (aralık 65-95 yıl) yıl olan 56 (44 Kadın/12 Erkek) hasta prospektif olarak incelendi. Preoperatif kırılganlık durumunun tespiti için klinik kırılganlık skalası kullanıldı. Malnutrisyon durumunu anlamak amacıyla Nutrisyonel Risk Taraması-2002 skorları hesaplandı. Delirium tespiti için 4AT testi uygulandı. Mortalite yüzdeleri postoperatif birinci ayda belirlendi.

Bulgular: Klinik kırılganlık skalasına göre 29 (51.8%) hasta kırılgan, 22 (39.3%) hasta kırılganlık-öncesinde ve 5 (8.9%) hasta kırılgan değildi. Nutrisyonel Risk Taraması-2002 skoruna göre 34 (60.8%) hasta malnutrisyon riski altındaydı. 4 AT testine göre 38 (67.8%) hastada delirium gözlendi. Postoperatif 1. ayda mortalite 14% (8 patients) idi. Nutrisyonel Risk Taraması-2002 skoru ile bir aylık mortalite ile pozitif korelasyon varken, delirium ile malnutrisyon arasında ilişki bulunamamıştır (p=0.49). Klinik kırılganlık skalası ile delirium arasında pozitif korelasyon bulunmuşken (r= 0.46, p=0.018); bir aylık mortalite ile ilişkisi tespit edilememiştir (p=0.59). Malnutrisyon ve kırılganlık birlikte değerlendirildiğinde pozitif prediktif değeri bir aylık mortalite için sırasıyla %17.6 ve %13.6"dan %54.5 e yükselmiştir; delirium içinde pozitif prediktif değer 54.5 ve 72.4%"den %80.2 ye artmıştır.

Sonuç: Yaşlı hastalarda kalça kırığı durumunda preoperatif kırılganlık ve malnutrisyonun birlikte tespiti ve gerekli önlemlerin alınması ile morbidite ve mortalite yüzdeleri düşürülebilir. Keywords : Kırılganlık; Malnütrisyon; Mortalite; Delirium