Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 2
GERIATRI YAŞ GRUBUNDAKI HASTALARDA KRITIK HASTALIK MODIFIYE BESLENME RISK SKORU ILE MORTALITE ARASINDAKI İLIŞKI
Arzu YILDIRIM AR1, Öznur DEMIROLUK1, Yıldız YIĞIT KUPLAY1, Yücel MERIÇ1, Güldem TURAN1
1Health Sciences University Fatih Sultan Mehmet, Health Research and Application Center, Intensive Care Unit, Istanbul, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2019.96 Giriş: Yaşlı hastaların yoğun bakım süreçleri genç hasta grubuna göre çeşitli açılardan farklılık göstermektedir. Yoğun bakıma yatan geriatrik hastaların çoklu hastalıkları ve beraberinde çoklu ilaç kullanım bulunmaktadır. Bununla birlikte ilk yatışta nutrisyon değerlendirmesi de önemli bir parametredir. Çalışmada; yoğun bakım ünitesinde yüksek bir sıklık oluşturan 65 yaş üstü hastalarda retrospektif olarak ilk yatıştaki modifiye NUTRİC skorları ile mekanik ventilasyon gün sayısı ve mortalite ilişkisinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak klinikte 2017 yılında yatan, 65 yaş üstü hastaların, modifiye NUTRİC skorları, ventilasyon günü (invaziv, non-invaziv), beraber görülen hastalıkları incelendi. Modifiye NUTRİC skoru 0-4 malnütrisyon açısından düşük risk taşıyan hastalar; A grubu, 5-9 arasında malnütrisyon riski yüksek olan hastalar B grubu olarak tanımlandı. Her iki grubun parametreleri, ventilasyon gün sayısı ve mortalite ile ilişkisini incelendi.

Bulgular: Hastaların tanıları; %14.6 primer, %34.1 sekonder solunum yetmezliği, %9.8 intrakraniyal, %35.4 postoperatif, %4.8 post CPR, %0.8 travma, %0.5 malignite idi. Modifiye NUTRİC skorun artması ile mekanik ventilasyon gün sayısında artış kaydedilmedi. Grup B"de mortalitede istatistiksel olarak anlamlı artış bulundu (p<0.001). Grup B"de mortalite için cut off değeri 6 olarak belirlendi.

Sonuç: Modifiye NUTRİC skorun yoğun bakım hastalarında rutin kullanımda yer alması yararlı olacaktır. Keywords : Beslenme Durumu; Geriatri; Malnütrisyon; Yoğun Bakım Ünitesi