Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 3
YAPISAL KALP HASTALIĞI OLMAYAN YAŞLI HASTALARDA SUBKLİNİK HİPOTİROİDİZMİN ERKEN VENTRİKÜLER KONTRAKSİYON SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
Bahar TEKİN TAK1, Firdevs Ayşenur EKİZLER1
1Health Sciences University,Ankara City Hospital, Cardiology, Ankara, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2019.103 Giriş: Prematür ventriküler kontraksiyonlar (PVK) sık görülür ve yapısal kalp hastalığı yokluğunda çoğu takip ve tedavi gerektirmez. Subklinik hipotroidi (SH), tiroid stimülan hormon yüksekliği (TSH>4.2 mIU/l) mevcutken serbest triiyodotironin(fT3) ve serbest tiroksin(fT4) düzeylerinin normal olduğu ve hipotirodizmin aşikar klinik bulgularının olmadığı durum olarak tanımlanır. Biz bu çalışmada yapısal kalp hastalığı olmayanlarda SH varlığının sık PVK ile ilişkili olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 24 saatlik holter monitorizasyonu (HM) ile PVK saptanan 327 geriatrik hasta dahil edildi. Öncelikle hastalar SH varlığına göre 2 gruba, sonrasında da PVK sıklığına göre 3 gruba ayrıldı. PVK sıkılığına göre sırasıyla grup 1 (<1000 PVK/gün), grup 2 (1000-5000 PVK/gün) ve grup 3 (>10000 PVK/gün) olarak tanımlandı.

Bulgular: Toplam 327 geriatrik hastanın 28'inde SH mevcuttu. SH olan hastalarda olmayanlara kıyasla PVK sayısı anlamlı olarak yüksek bulundu ( 13104.7±7007 vs. 9286.7±7724, p=0.012). PVK sıklığı ile yapılan gruplandırmaya göre, grup 3'te (>10000 PVK/gün) TSH düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.001) ve grup 3'te SH olan hasta yüzdesi diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksekti (p=0.005). Tek ve çoklu değişkenli analiz sonuçlarına göre de SH sık PVK açısından öngördürücü olarak saptandı.

Sonuç: Biz bu çalışmada SH'nin PVK sıklığı ile bağımsız bir şekilde ilişkili olduğunu belirledik. Aynı zamanda TSH düzeyinin PVK sıklığında rolü olduğu, dolayısıyla SH'nin ventriküler aritmiler için öngördürücü olabileceği sonucuna vardık. Keywords : Subklinik hipotroidi; Prematür ventriküler kontraksiyon; Holter monitorizasyonu