Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 3
ORTOPEDİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN YAŞLI HASTALARIN MOBİLİTE VE DÜŞME DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Duygu İlke YILDIRIM1, Ahmet Yıldırım2
1Konya Health Application and Research Center, University of Health Sciences, Department of Family Medicine, Konya, Turkey
2Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Konya, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019.105 Giriş: Yaşlı bireylerde istenmeyen düşmeler sonucu; ölümcül olan ve olmayan yaralanmalar meydana gelebilir. Bu çalışma yaşlı hastalarda düşme ile ilgili risk faktörlerini saptamak ve özellikle yaşlılarda düşmenin önlenmesi için zamanında alınabilecek güvenlik önlemlerini belirlemek için yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:: Tanımlayıcı, kesitsel bir çalışma olan araştırmamıza 178 yaşlı hasta dahil edilmiştir. Çalışma verileri; sosyodemografik anket formu, Rivermead Mobilite İndeksi ve Yaşlılar İçin Düşme Davranışları Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Çalışmamıza katılan 178 hastanın yaş ortalaması 67.14±5.95 olup; %56.7'si kadın (n=101), %43.3'ü erkekti (n=77). Düşme korkusu olan hastaların ve son 1 yıl içinde düşme öyküsü olan hastaların anlamlı derecede fiziksel aktivite yapmadığı belirlendi (p=0.019, p=0.033). Yaşlı erkeklerin (p=0.002), 80 yaş ve üzerinde olanların, evlilerin, lise mezunu olanların, sürekli ilaç kullanımı olanların, son bir yıl içinde düşenlerin; Yaşlılar İçin Düşme Davranışları Ölçeği'ne göre puan ortalamaları anlamlı derecede daha yüksektir (p<0.001).

Sonuç: Yaşlı bireylerin yaşadıkları çevrede risk oluşturmayacak şekilde gerekli düzenlemelerin yapılması, periyodik muayeneye geldiklerinde mobilite düzeylerinin tespit edilmesi, ihtiyaçlarının mobilite durumuna göre belirlenerek yeterli güvenlik önlemlerinin alınması ve yaşlılara yazılan reçetelerin düşme ihtimalleri göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi erken dönemde düşmelerin önlenmesinde faydalı olabilir. Keywords : Yaşlı; Ortopedi; Düşmeler; Geriatri; Mobilite