Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 3
YAŞIN KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİ SONRASI ANASTOMOZ KAÇAĞI VE BUNA BAĞLI GELİŞEN MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ
Selçuk KAYA1, Önder ALTIN1
1S.B.University Dr.Lutfi Kirdar Kartal Education and Research Hospital, General Surgery, Istanbul, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2019.107 Amaç: Kolorektal kanser cerrahisi sonrası oluşan anastomoz kaçağının ve buna bağlı gelişen mortalitenin yaş ile ilişkisini araştırmaktır.

Materyal ve Metod: Ocak 2013-Aralık 2018 tarihleri arasında kolorektal kanser nedeniyle elektif şartlarda rezeksiyon ve anastomoz yapılan hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar, <65 yaş (Grup 1), ≥65 yaş (Grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik özellikleri, perioperatif riskler, hastalıklı kolon segmenti, neoadjuvan kemoradyoterapi alıp almaması ve uygulanan cerrahi prosedür (laparoskopik/açık) iki grup arasında irdelendi. Çalışmanın birinci sonuç ölçütü ameliyattan sonra 30 gün içerisinde gelişen anastomoz kaçağı idi. İkinci çalışma ölçütümüz ise postoperatif 30 gün içerisinde anastomoz kaçağına bağlı gelişen mortalite idi.

Bulgular: Çalışmaya 358 hasta dahil edildi. Hastaların %60.6'sı erkek, %39.4'ü kadın idi ve yaş ortalamaları 65.9±12.33 idi. Anastomoz kaçağı oranı Grup 1'de %5.6 (n=9), Grup 2"de %5.1 (n=10) olarak saptandı (p=0.283). Anastomoz kaçağına bağlı gelişen toplam mortalite %1.95 idi. Grup 1'de anastomoz kaçağına bağlı mortalite %0.6 iken Grup 2"de %3.06 idi (p=0.043).

Sonuç: Kolorektal kanser cerrahisi sonrası yaşın anastomoz kaçağı için risk faktörü olmadığını ancak anastomoz kaçağı sonrası mortalitenin ileri yaşlı hastalarda arttığını göstermektedir. Keywords : Anastomoz kaçağı; Yaşlı; Kolorektal kanser; Mortalite