Turkish Journal of Geriatrics 1998 , Vol 1, Issue 2
Sağlıklı Türk Yaşlılarında Otoantikor Prevalansı
Ece KAPLANOĞLU, Cahit KAÇAR, Tiraje TUNCER, Aker AKYOKUŞ, Bülent BÜTÜN, Çınar YILDIRIM, Nehir SAMANCI, Dilek TUNCER, Rasih FELEK
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ANTALYA
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuarı - ANTALYA
Yaşlılığa bağlı olarak immün sistemde de değişiklikler olduğu ve bazı otoantikorların prevalansında artış görüldüğü bildirilmiştir. Bu çalışma sağlıklı Türk yaşlılarında bazı otoantikorların prevalansını belirlemek için planlandı. Toplam 21 vaka çalışmaya alındı. Bunların 11'i 60 yaşının üzerindeydi ve yaş ortalaması 67.63± 8.32 yıl idi, 10'u ise 30 yaşının altındaydı ve yaş ortalaması 25.1±4.4 yıldı. Anti-nükleer antikorlar (ANA), anti-nötrofil sitoplazmik antikorlar (ANCA), romatoid faktör (RF) ve ekstraktabıl nükleer antijene karşı antikorlar (ENA) serumda çalışıldı. ANA, ANCA, RF ve ENA prevalansları yaşlılarda sırası ile %9.09,%0,%0 ve %9.09 olarak ve gençlerde de yine sırasıyla %10,%0,%10 ve %20 olarak bulundu. Yaşlılarda ve genç kontrol grubunda otoantikor görülme sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Sonuç olarak bizim toplumumuzda otoantikorlar yaşlılıkta nonspesifik olarak artmamaktadır ve türk halkının sağlık durumu değerlendirilirken bunların pozitif bulunmaları dikkate alınmalıdır. Ancak daha çok sayıda hasta ile yapılacak olan çalışmalar daha güvenilir olacaktır. Keywords : Yaşlılık, otoantikor, ANA, ANCA, RF, ENA