Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 4
ASPİRASYON PNÖMONİLİ HASTALARDA NÖTROFİL LENFOSİT ORANI VE PLATELET LENFOSİT ORANININ PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ
Kadir CANOĞLU1, Tayfun CALIŞKAN1, Ömer AYTEN1
1Health Sciences University, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Department of Pulmonology, Istanbul, Türkiye DOI : 10.31086/tjgeri.2020.118 Giriş: Aspirasyon pnömonisi, tanısı zor, mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Bu çalışmada, aspirasyon pnömonili hastalarda, nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve platelet lenfosit oranının (PLO), yoğun bakıma giriş ve mortalite ile ilişkili prognostik değerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kasım 2016-Aralık 2018 tarihleri arasında başvuran, 40 yaş üzerinde, immünsüpresyonu ve malignitesi olmayan, aspirasyon pnömonisi tanısı konularak hastaneye yatırılan 162 hasta retrospektif olarak çalışmaya alındı. Hastalar yoğun bakıma yatış ve ex olmalarına göre iki ayrı gruba ayrıldı, bu gruplarda NLO ve PLO oranları karşılaştırıldı.

Bulgular: 162 hastanın 87"si (%54) erkek, 75"i (%46) kadındı. 72 hasta yoğun bakıma alınırken, 28 hasta öldü. NLO seviyeleri yoğun bakıma giren hastalarda (13.88±10.83), girmeyenlere (10.5±10.07) göre; ölen hastalarda (14.91±9.41), ölmeyenlere göre (11.4±10.67) istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı (p<0.05). PLO seviyeleri açısından, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). NLO cut-off değeri 8 olarak saptanmış olup, yoğun bakıma giriş için sensitivite ve spesifitesi %68.25 ve %58,89 (AUC:0.62); mortalite için sensitivite ve spesifitesi %67.86 ve %54.48 saptandı (AUC:0,658).

Sonuç: Aspirasyon pnömonisi hastaların, NLO"nın yoğun bakıma giriş ve mortaliteyi öngörmede prognostik değeri olduğu saptandı. Keywords : Aspirasyon pnömonisi; Nötrofil; Lenfosit; Platelet; Mortalite; Yoğun Bakım