Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 4
İDİYOPATİK ANİ SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYBI OLAN YAŞLI HASTALARDA SİSTEMİK STEROİDLERE EK OLARAK İNTRATİMPANİK STEROİDLER YA DA HİPERBARİK OKSİJEN TERAPİSİ ETKİLİ MİDİR?
Uzdan UZ1, Gökçe YILDIRIM AKSOY1, Abdulhalim AYSEL1, Ebru Elif ÖZER2, Enes AYDIN1, Togay MÜDERRİS1
1University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Otolaryngology, İzmir, Turkey
2University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Underwater and Hyperbaric Medicine, İzmir, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2020.119 Amaç: Çalışmanın amacı, idiyopatik ani sensörinöral işitme kaybı olan yaşı hastalarda sistemik steroid rejimine ek tedavi modalitelerinin etkinliğini ve prognostik faktörleri değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: 2014 ve 2019 yılları arasında üçüncü basamak tedavi merkezinde idiyopatik ani sensörinöral işitme kaybı tanısı alan yaşlı hastaların bilgileri retrospektif olarak tarandı. 60 hastanın 22'si sadece sistemik steroid (Grup 1), 16'sı sistemik ve intratimpanik steroid (Grup 2) ve kalan 22 hasta da sistemik steroid ve hiperbarik oksijen (Grup 3) tedavileri aldığı gözlendi. Gruplar arasında iyileşme oranları, Siegel kriterleri ve işitme eşiği kazançlarına göre değerlendirildi. Cinsiyet, tedavi modaliteleri, odyogram tipleri, hipertansiyon ve diabetes mellitus gibi komorbid hastalıkların prognoz ile ilişkileri değerlendirildi.

Bulgular: Saf ses ortalamalarının her üç tedavi modalitesi ile anlamlı derecede azaldığı izlendi. Ancak üç tedavi modalitesinin de işitme kazançları ve iyileşme oranları açısından birbirlerine üstünlüğünün olmadığı gözlendi. Cinsiyet, odyogram tipi ve komorbid hastalıkların varlığının işitme kazancı ve iyileşme oranları üzerine etkilerinin olmadığı izlendi.

Sonuç: Sistemik steroidlerle birlikte uygulanabilen intratimpanik steroid ya da hiperbarik oksijen tedavisinin idiyopatik ani sensörinöral işitme kaybı olan yaşlı hastalarda sadece steroidlere göre daha iyi sonuçlarının olmadığı gözlendi. Keywords : Yaşlı; Hiperbarik oksijen; Ani işitme kaybı; Prognoz