Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 4
DEMANS BAKIM VE DESTEK PROGRAMININ HASTA VE BAKIM VERICI ÇIKTILARI ÜZERINDEKI ETKISININ DEĞERLENDIRILMESI: BIR MÜDAHALE ÇALIŞMASI
Fatma UYAR1, Dilek ÖZMEN1, Hatice MAVİOĞLU2, Nilay ATALAY2
1Celal Bayar University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Manisa, Turkey
2Celal Bayar University, Hafsa Sultan Medical Faculty Hospital, Department of Neurology, Manisa, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2020.127 Giriş: Demans halk sağlığı sorunları arasında öncelikli bir konudur. Bu çalışmanın amacı demanslı hastaların bakım vericilerine uygulanan Demans Bakım ve Destek Programı"nın etkisini değerlendirmekti.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 16 haftalık bir müdahale çalışmasıdır. Çalışmada 61 hastabakım verici çifti iki gruba randomize edildi. Girişim grubu 31, kontrol grubu 30 kişiden oluştu. Girişim grubuna Demans Bakım ve Destek Programı uygulanırken, kontrol grubuna rutin hastane bakımı verildi. Veriler Demans polikliniğinde 2016 Temmuz-2016 Kasım tarihleri arsında toplandı. Veri toplamada hastalar için Alzheimer Hastalığı Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Nöropsikiyatrik Envanter kullanılırken; bakım vericiler için Yaşam Kalitesi SF 36 Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Zarit Bakım Yükü Ölçeği kullanıldı.

Bulgular: Çalışma 54 bakım verici-hasta çifti ile sonlandırıldı. Hastaların yaş ortalaması 76.7±11.2 (46-96) idi. Hastaların yaşam kalitesi puanlarında ve nöropsikiyatrik semptom ciddiyeti (NPI-S) puanlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Bakım vericilerin yaş ortalaması ise 53.6±14.8 (22-81) idi. Bakım vericilerin distress (NPI-D) puanlarında, yaşam kalitesi puanlarında, depresyon ve anksiyete puanlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Fakat, bakım verici yükünde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05).

Sonuç: Bu çalışma, Demans Bakım ve Destek Programı"nın demans hastalarının bakım vericileri üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Keywords : Demans; Hasta; Bakım Verici; Yaşam Kalitesi; Depresyon