Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 4
HUZUREVİ VE SOSYAL HİZMET MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN MESLEK ELEMANLARININ YAŞLILARA YÖNELİK TUTUMLARI: ANKARA ÖRNEĞİ
Sema BUZ1, Özlem GÖZEN1, Yasemin ERTAN KOÇAK1
1Hacettepe University Institute of Social Sciences, Social Work, Ankara, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2020.128 Giriş: Yaşlılık alanında çalışanların yaşlılara yönelik olumlu ya da olumsuz tutumları yaşlıların sosyal hizmetlerden yararlanma süreçlerine etki etmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada sosyal hizmet merkezleri ile huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan meslek elemanlarının yaşlılara yönelik tutumları Ankara örnekleminde incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada betimleyici araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Ankara"da 100 meslek elemanına ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan Görüşme Formu ile Kogan Yaşlılara Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, ortalama, yüzde frekans dağılımı, korelasyon, t testi, ANOVA ve Pearson korelasyon kullanılmıştır.

Bulgular: Meslek elemanlarının yaşlılara yönelik tutum puan ortalamaları 133.16 (sd=20.16) olarak hesaplanmıştır. Mezun olunan bölüm ve ailede bakmakla yükümlü olunan birinin varlığı ile yaşlılara yönelik tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.

Sonuç: Araştırmada sosyolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikologların yaşlılara yönelik daha fazla olumlu tutum puanına sahip oldukları görülmüştür. Katılımcıların bakmakla yükümlü olduğu bir yakınının olması ve meslek elemanı olarak çalışma sürelerinin yaşlılara yönelik tutumları olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Keywords : Yaşlı; Tutum; Sosyal hizmet; Sosyal çalışmacı