Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 1
İZMİR ÇAMDİBİ-1 NOLU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİ YAŞLILARINDA YETERSİZLİK VE KRONİK HASTALIK PREVALANSI
Pembe KESİOĞLU, Nurcan BİLGİÇ, Metin PIÇAKÇIEFE, Reyhan UÇKU
Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Prof.Dr.
65 yaş ve üstü yaşlıların sosyo-ekonomik özelliklerini, yetersizliklerini, tanı konmuş kronik hastalıklarını saptamak için, İzmir ili Çamdibi 1 Nolu Sağlık Ocağı bölgesinde kesitsel analitik bir çalışma yapılmıştır. Toplam 1212 yaşlı içinden 242 yaşlı örneği oluşturmuş, 227 yaşlıya (%93.8) ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan 227 yaşlının 120’si (%52.9) kadın, 107’si (%47.1) erkektir. Tüm katılımcıların yaş ortalaması 70.8 (S: ± 5.82) iken, kadınlarda 70.7 (S: ± 5.73), erkeklerde 70.9 (S: ± 5.95) bulunmuştur. Katılan yaşlıların %80.6’sının 65-74 yaş grubunda genç yaşlı olduğu, %55.9’unun okur yazar olmadığı, %28.6’sının hiç geliri olmadığı, %55.0’inin de 150 milyondan az geliri olduğu ve 83 yaşlının (%36.6) hiçbir sosyal güvencesinin olmadığı görülmüştür.Yaşlıların günlük temel yaşam aktiviteleri içinde bağımsız olarak en düşük düzeyde banyo yapabildikleri (%82.8), en yüksek oranda yemek yiyebildikleri (%94.7) ve yardımcı yaşam aktiviteleri içinde en kötü düzeyde ev işi (%66.6) yapabildikleri saptanmıştır. Temel yaşam aktivitelerindeki bağımsızlıklar yaş ilerledikçe azalmaktadır. Kronik hastalık prevalansı, tüm katılanlar için %66.5, erkeklerde %60.7, kadınlarda %71.7 bulunmuştur. Erkeklerde kardiyovasküler, serebrovasküler sistem hastalıkları, diyabet, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, kadınlarda ise, kas iskelet sistemi hastalıkları ve hipertansiyon prevalansının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sosyal güvence ve gelir eksikliği, yüksek kronik hastalık prevalansı ve yaşlıların yaş grubu dağılımı göz önüne alındığında önemli sayılabilecek günlük yaşam aktivite yetersizliği nedenleri ile, sosyo ekonomik durumu düşük olan bu bölgede yaşlı nüfus oranı düşük olsa da, yaşlanmanın getirdiği sorunların önemli olduğu saptanmıştır. Keywords : Yaşlılık, yetersizlik, kronik hastalık, düşük sosyoekonomik düzey, prevalans