Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 1
KORONER ARTER BYPASS AMELİYATI OLAN YAŞLI DİYABETİK HASTALARDA AMELİYAT MORTALİTESİ VE KORONER ATEROSKLEROZ DAĞILIMI
A. Tulga ULUS, Ufuk TÜTÜN, Ayşen AKSÖYEK, Mehtap TEMÜRTÜRKAN, Baran BUDAK, S. Fehmi KATIRCIOĞLU, Ali KUTSAL, Adnan ÇOBANOĞLU
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliğini, ANKARA Koroner arter bypas cerrahisi cazip olmayan seçenekler içinde bazen yaşlı ve diyabetik hastalar için en uygun olanı olabilir. İleri yaş koroner arer bypas greftelemesi (KABG) sonrası mortalite için bilinen bir risk olmaka birlikte artık daha fazla ileri yaşta hasta kabul edilebilir risklerle ameliyat olmak üzere kliniklere başvurmaktadır. Bu çalışma yaşlı ve diyabetik hastaar da genç-diyabetik hastalara göre mortalite ve diğer risk faktörlerinin karşılaştırmasını ve koroner aterosklerotik lezyonların dağılımlarındaki farklııkları araştırmak için planlanmıştır. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde 1986-2003 yılları arasında koroner arter bypass ameliyatı yapılan, diyabet tanısı konmuş veya kanşekeri 120 mg/dl üzerinde olan, 45 yaş altı veya 70 yaş ve üzeri, 328 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların 161’i 45 yaş ve altı (grup 1), 167’i 70 yaş ve üzeri (grup 2) olmak üzere 2 grup oluşturularak veriler incelendi. Ameliyat sonrası inotropik, vazodilatör ve mekanik destek kullanımı grup 2 de anlamlı olarak daha yüksekti. Yoğun bakımda postoperatif MI, majör nörolojik olay ve enfeksiyon her 2 grupta da az olmakla beraber mevcut komplikasyonların tümü 2. grupta tespit edildi. Hastane mortaliesi grup 1 de, 2 hasta ile % 1.2, grup 2 de, 28 hasta ile % 16.8 olarak hesaplandı. Hastaların aterosklerotik lezyon dağılımları ise bazı koroner damarlarda farklılıklar gösteriyordu. Sol ana koroner lezyonu % 5.6 ve % 8.4 olarak grup 1 ve 2 de görülmekle gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Obtus-marjin dalları, ve sağ koroner lezyonları grup 2 de anlamlı olarak azla sıklıkta idi. Sonuç olarak, özellikle KABG yapılması planlanan yaşlı-diyabetik hastalarda artan mortalite ve morbidite önemlidir. Diyabet ve diğer ek risk aktörlerinin agresive tedavisine gerek vardır. Keywords : Diyabet, İleri yaş, Koroner arter bypas cerrahisi