Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 1
İLERİ YAŞTA ACİL VE ELEKTİF ŞARTLARDA CERRAHİ TEDAVİ
M. Tahir ORUÇ, Selçuk UZUN, Barış SAYLAM, Murat KARAKAHYA, Çetin KARADAĞ, Arife POLAT DÜZGÜN, M. Mahir ÖZMEN, Faruk COŞKUN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği Batı toplumlarında yaşam süresindeki artışa birlikte ileri yaşarda yapılan cerrahi operasyonların sıklığında da bir artış gözlenmekte ve buna paralel olarak cerrahiye bağlı morbidite ve mortalite de artmaktadır. Bu çalışmanın amacı 60 yaş üstü ve 60 yaş altı hasta gruplarında acil ve elektif cerrahi sonuçlarını karşılaştırmak ve sonuçlara etkili faktörleri araştırmaktır. Bu amaçla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.Cerrahi Kliniği’nde acil ve elektif şartlarda opere edilen 150 hasta 4 gruba ayrılarak (60 yaş üzeri elektif, acil ve 60 yaş altı elektif, acil), hastaların yaşı, preoperatif ve postoperatif yatış süreleri, yandaş hastalıkları, fiziksel performans skorları, komplikasyonları ve mortaliteleri retrospektif olarak değerlendirildi. Gruplar bu kriterler açısından karşılaştırıldı, mortalite ve morbiditeye etkili faktörler kaydedildi. 60 yaş üstü grupta komplikasyon oranı %35.6, mortalite oranı %23.28 iken; 60 yaş altında komplikasyon %23.25, mortalite %4.65 idi. Sonuç olarak bu çalışmada, 60 yaş ve üzerindeki hastalarda daha yüksek oranda yandaş hastalık olsa da, ileri yaşın cerrahi için tek başına bir risk faktörü olmadığı saptandı. Acil operasyonlar, majör operasyonlar ve yandaş hastalıkların 60 yaş ve üzeri hasta grubunda morbidite ve mortaliteyi etkileyen en önemli faktörler olduğu; iyi bir preoperatif hazırlık uygulanarak operasyonların güvenle yapılabileceği ve bu durumda klinik sonuçların da daha iyi olduğu kanaatine varıldı. Keywords : Cerrahi, Geriatri, Acil, Elektif, Komplikasyon