Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 1
HUZUREVİ SAKİNLERİNİN YÜRÜME VE DENGE DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ayfer GEMALMAZ, Güzel DİŞÇİGİL, Okay BAŞAK
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, AYDIN Bu çalışma Aydın Huzurevi sakinlerinin denge ve yürüme durumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek ve düşme risklerini saptamak amacı ile yapılmıştır. Aydın Huzurevindeki 101 yaşlı çalışma kapsamına alındı. Yaşlılarla birebir yüz yüze görüşülerek, sosyo-demografik özelliklerini, özürlülük durumunu, yardımcı yürüme cihazı kullanımını, tanı konmuş hastalıklarını değerlendirmeye yönelik bir form dolduruldu ve Tinetti Denge ve Yürüme Değerlendirme Skalası uygulandı. Saptanan skorlardan 28-26, 25-19 arası ve 19’un altı sırasıyla normal fonksiyon, orta derece ve ciddi düşme riski olarak kabul edildi. 101 yaşlının 64’ü (%63,4) erkek, 37’si (%36,6) kadındı. Grubumuzda yürüme ve denge toplam skor ortalaması 19,51 olarak bulundu. Yaşlıların 41’inde (%40,6) ciddi düşme riski, 23’ünde(%22.8) orta derecede düşme riski ve 37’sinde (%36,6) normal fonksiyon saptandı. Serebrovasküler hastalığı (SVH) olan 20 yaşlının 16’sı (%80) ve kadınların 20’si (%54), ciddi düşme riski olanlar grubundaydı. Yaşlıların 73’ü (%72,3) yardımcı yürüme cihazı kullanmıyordu ancak bunların 18’i (%24,6) ciddi düşme riski olanlar grubundaydı. Yaşlılarımızın yaklaşık yarısında ciddi denge ve yürüme problemi saptanmıştır. Bu kişilerden yardımcı alet kullanmayanların kullanmaları sağlanmalı ve özellikle riskli durumda olan SVH’lı hastalar ve kadınlar bilgilendirilerek olası düşmelere karşı önlem alınması hedeflenmelidir. Keywords : Yaşlılar, Yürüme, Geriatri, Düşme, Risk değerlendirmesi, Kadın