Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 2
BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİ’Lİ HASTALARDA CİNSEL FONKSİYONLAR PROSTATEKTOMİ’DEN ETKİLENİR Mİ? (*)
Yılmaz ASLAN, Altuğ TUNCEL, Hakan AKSÜT, Burçin UZUN, Koray AĞRAS, Ali ATAN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Üroloji Kliniği, ANKARA Benign prostat hiperplazisi yaşlı hastalarda görülen yaygın bir ürolojik problemdir. Alt üriner sistem semptomları sıklıkla bu hastalık ile ilişkilidir ve hayat kalitesi üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Günümüzde, benign prostat hiperplazisi hastaları için medikal ve cerrahi olmak üzere iki temel tedavi yöntemi vardır. Cerrahi tedavi pek çok hastada yapılmaktadır. Hastaların çoğunluğu cerrahi yöntemlerden oldukça yarar görmesine rağmen, bu yöntemlerin cinsel fonksiyonlar üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Biz, benign prostat hiperplazili hastalarda cerrahi tedavinin cinsel fonksiyonlar üzerindeki etkisini değerlendirdik. Alt üriner sistem semptomları nedeniyle kliniğimize başvuran 50 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar normal parmak ile rektal muayene ve serum prostat spesifik antijen seviyelerine sahipti. Transüretral prostat rezeksiyonu ve açık prostatektomi sırasıyla 34 (%68) ve 16 (%32) hastada yapıldı. Hastalarımızda libido, erektil fonksiyon, ejakulasyon ve cinsel ilişki sıklıkları sırasıyla %32, %42, %46 ve %52 oranlarında cerrahiden olumsuz etkilenmesine rağmen ne trans üretral prostat rezeksiyonu ne de açık prostatektominin cinsel fonksiyon parametreleri üzerinde bir seçiciliği saptanmamıştır (p=0.058). Alt üriner sistem semptomları olan hastalar prostatektomi’nin cinsel fonksiyonlar üzerine olan etkileri hakkında bilgilendirilmelidir.
(*)7-11 Nisan 2004 tarihinde Antalya`da yapılan 1. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi` nde poster ödülü kazanmıştır.
Keywords : Prostatektomi, Benign prostat hiperplazisi, Cinsel fonksiyon