Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 2
İNÖNÜ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİ’NDEKİ YAŞLILARDA EV İÇİ KAZALAR
Pembe KESKİNOĞLU, Hatice GİRAY, Metin PIÇAKÇIEFE, Nurcan BİLGİÇ, Reyhan UÇKU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İZMİR
İl Sağlık Müdürlüğü, İZMİR
65 yaş ve üzeri yaşlılarda ev içi kaza sıklığını ve risk faktörlerini belirlemek için, İzmir ili, İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde kesitsel-analitik araştırma yapılmıştır. Çalışmanın evreni İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde yaşayan 65 yaş ve üzeri 359 kişidir. Hesaplanan örnek büyüklüğü 186’dır (prevalans=0.5, sapma=0.05, Güven Aralığı %95). Küme örneklemeyle seçilen iki ebe bölgesindeki 204 yaşlı, örneği oluşturmuştur. Bağımlı değişken; son 6 ayda ev içi geçirdiği kazalardır. Bağımsız değişkenler; yaşlının demografik, ekonomik, yaşanan ev, sağlık durumu ile ilgili özelliklerdir. Veri yüzyüze görüşülerek anketle toplanmış, veri çözümlemesinde Ki-kare ve Student-t testi ve lojistik regresyon uygulanmıştır. %98.6’sına ulaşılan 204 yaşlının, yaş ortalaması 70.8’dir. %91’i eğitimsizdir.
%11.4’ü yalnız yaşamakta ve hemen hemen hepsi gecekonduda oturmaktadır. %25.9’unun sosyal güvencesi bulunmamakta, %42.3’ü yaşlılık aylığı almaktadır. Son 6 ayda 77 yaşlı (%38.3) kaza geçirmiştir. Kazaların 2/3’ü kayma ve düşmedir. Kadın olması (p=0.000), yalnız yaşaması (p=0.04), sağlığının orta-kötü-çok kötü olması (p=0.002), ev içinde eşyaların düzensizliği (p=0.01), kaza varlığını anlamlı olarak arttırmaktadır. Lojistik regresyon analizinde, kadınlarda (p=0.000) ev içi kazaların erkeklere göre 3.9 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, sosyoekonomik düzeyi düşük bir bölgede, yaşlılarda son 6 ay içinde kaza sıklığı yüksektir, en önemli etken cinsiyettir.
Keywords : Yaşlı, Eviçi kaza, Prevalans, Risk faktörü.