Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 2
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YAŞLI NÜFUS EĞİLİMİ, SORUNLARI VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ
Seval AKGÜN, Coşkun BAKAR, I. İrem BUDAKOĞLU
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ANKARA Dünyada, 1955’de 48 yıl olan doğumda beklenen yaşam süresi günümüzde 65.4 yıldır. Bu sürenin 2020 yılında 68.1 yıla ulaşacağı, aynı dönemde 65 yaş ve üzeri nüfusun bir milyardan fazla olacağı ve 700 milyonunun gelişmekte olan ülkelerde yaşayacağı tahmin edilmektedir.
Türkiye’de ise 1985 yılında % 4.2 olan 65 yaş ve üzeri nüfusun, 2000’de % 5.6 olduğu görülmektedir. 2020 yılında ise bu oranın % 7.7’ye yükselmesi beklenmektedir. Aynı şekilde, 2002 yılında 70 yıl olan doğumda beklenen yaşam süresi 2020 yılında 73.9 yıla ulaşacaktır.
Ülkemizdeki demografik değişimler risk faktörlerindeki dağılımlarında değişimi ile kronik hastalıklarda ciddi artışlara yol açmıştır. Örneğin kardiyovasküler hastalıklar tüm yaşlarda hastalık yükünün %19.8’ini oluştururlar ve yaşlılar arasında iskemik kalp hastalığı ve serebrovasküler hastalık mortalitenin en önemli iki nedenidir. Tüm bu sorunlar bilinmesine rağmen ülkede kronik hastalıklara ve yaşlı bakımına yönelik herhangi bir politikanın olmaması ana sorunlardan biridir.
Ülkemizde yaşlı sağlığı ile ilgili sorunların başında bugüne kadar, bu grubun önemsenmemesi gelmektedir. Yaşlıya yönelik birinci basamakta bakım verebilecek personel ve hizmet bulunmamaktadır. Primer, sekonder ve tersiyer korumaya yönelik önlemler ve geriatri konusunda uzmanlaşma yetersizdir. Sosyal, ekonomik ve sağlık bakımından hizmet sunumunda eşgüdüm sağlanamamaktadır. Toplumun konuyla ilgili bilgi düzeyi eksiktir ve yaşlılara uygun çevre düzenlemesi yoktur.
Keywords : Yaşlı, Doğumda Beklenen Yaşam Süresi, Kronik Hastalıklar.