Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEDAVİ GÖRMÜŞ 65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARIN FİZİKSEL VE RUHSAL SORUNLARI İLE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTE DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*
H.Seval AKGÜN, Coşkun BAKAR, I. İrem BUDAKOĞLU
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara Amaç: Yatarak tedavi görmüş 65 yaş üzeri hastaların fiziksel, ruhsal sorunları ile günlük yaşam aktivite durumlarını saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Araştırma Başkent Üniversitesi Hastanesi ve bağlı Sağlık Kuruluşlarında Mart-Mayıs 2001 tarihleri arasında yatarak tedavi görmüş, yaşlı, bilinci açık ve koopere 91 hastayla gerçekleştirilmiştir. Hastalara yüz yüze görüşme tekniği ile ve bir anket formu uygulanmış ve laboratuar sonuçları dosyalarından elde edilmiştir. Günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirmesinde Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksinden yararlanılmıştır. Analizler SPSS 10.0 istatistik paket programında yapılmıştır. Bulgular: Gözlük, işitme cihazı ve baston kullananların yüzdesi sırasıyla %86.8, %5.5 ve %29.7’dir. % 31.9’unun kalp damar, % 26.4’ünün diyabet, % 30.8’inin hipertansiyon, % 8.8’nin böbrek yetmezliği, % 5.5’nin kanser problemi, % 14.3’ünün sindirim sistemi problemi, % 17.7’sinin ortopedik problemi, % 6.6’sının nörolojik problemi ve % 5.5’inin KOAH’ı(Kronik obstriktif akciğer hastalığı) bulunduğu saptanmıştır. Mental durum değerlendirildiğinde, % 26.4’ü çok sık uykusuzluk çektiğini, % 13.2’si yaptığı işe dikkatini veremediğini, % 11.0’i her zaman karar vermede güçlük çektiğini ve % 35.2’si bazen kendine güvenini kaybettiğini ifade etmiştir. İncelenenlerin günlük yaşam aktivitelerinden aldıkları puanların ortalaması 20.2±10.4, ortancası 23.0 (0.0-33.0)’dür. Sonuç: Çalışma sonuçları göstermektedir ki, yatarak tedavi edilen hastaların büyük çoğunluğunda kardiyovasküler hastalıklar ve diabetes mellitus ilk sıradadır ancak nöropsikiatrik hastalıkların da bu grupta önemli bir hastalık yükü oluşturduğu açıktır. Çalışma sonuçlarına göre incelenenlerin büyük çoğunluğunun günlük yaşam aktivitelerini tek başlarına gerçekleştirebildiklerini ancak aktiviteler kompleksleştikçe, bu aktiviteleri gerçekleştirebilen kişi sayısının düştüğü belirlenmiştir. Keywords : Yaşlı, Kronik Hastalık, Günlük Yaşam Aktivitesi.