Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 3
SKLERODERMA VE İSKEMİK İNME BİRLİKTELİĞİ
Ayşe Pınar TİTİZ , Şerefnur ÖZTÜRK
Ankara Numune Eğitim ve Araştrma Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği, Ankara Progresif sistemik skleroz, deri ve çeşitli organlarda inflamatuar, vasküler ve fibrotik değişikliklerle karakterize jeneralize bir bağ doku hastalığıdırı Nörolojik belirtiler bu hastalıkta daha çok kas tutulumu ve periferik nöropati olmak üzere % 0,8ı5,6 oranında bildirilmiştir. Santral sinir sistemi tutulumu nadirdir ve az sayıda serebral arterit vakası anımlanmıştır. Elli iki yaşındaki kadın hasta, konuşamama ve sağ tarafında güçsüzlük yakınması ile acil servise kabul edildi. Hastanın yedi yıldan beri skleroderma tanısı ile tedavi aldığı öğrenildi. Klinik ve laboratuar bulguları, progresif sistemik skleroz ile uyumluydu. Nörolojik muayenede sağ periferik fasial paralizi, sağ hemiparezi tespit edildi. Hastanın erken dönemde çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde sol temporoparietal bölgede iskemi ile uyumlu hafif hipodens görünüm mevcutken, kontrol amaçlı çekilen kranial MRI tetkikinde sol frontotemporopaietal yerleşimli infarkt tespit edildi. Ayrıca sol sentrum semiovalede iskemik gliotik lezyonlar mevcuttuı Antikardiolipin Ab (+) olan hastada tromboz etyolojisinde sklerodermaya bağlı mekanizmaların olabileceği düşünüldü. İleri derecede yutma güçlüğü olan hasta, aspirasyon pnömonisi ile kaybedildi. Antikardiolipin Ab (+) olan hastanın klinik ve laboratuar bulguları, sklerodermanın santral sinir sistemi tutulumu yönünden gözden geçirildi. Keywords : Skleroderma, İnme, Antikardiyolipin antikor