Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 4
İLERİ YAŞ AKUT STROK HASTALARINDA PROTEİN C AKTİVİTESİ VE REZİSTANSI
Ayşegül ÇAKIR, Şerefnur ÖZTÜRK, Şenay ÖZBAKIR
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği, ANKARA Özellikle genç hasta populasyonu arasında rutin olarak araştırılan hiperkoagulabilitenin, ileri yaş akut strok hasta grubundaki yeri tartışmalıdır. Bu çalışmada, endogen antikoagulan olan Protein C aktivitesi (PCA) ile aktive protein C rezistansının (APCR) yaş, lezyon özellikleri, klinik, prognoz ve diğer risk faktörleri ile bağlantısı, ileri yaş grubundaki akut iskemik strok hastalarında araştırıldı. Akut iskemik strok tanısı ile izlenen 22 kadın ve 25 erkek, toplam 47 hastada PCA ile APCR strokun ilk 3 gününde çalışıldı. Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 66±16 olarak tespit edildi. APCR değerleri hastanın 10’ nunda normal laboratuvar değerlerinin dışında, PCA ise 9 hastada anormal düzeyde bulundu. Prognostik değerlendirme olarak, ilk 10 günde hayatta kalmalarına göre yapılan gruplandırmada ise, PCA, hayatta kalanlarda eksitus olanlara göre belirgin olarak yüksekti (p=0.017). Diabetes mellitusu olan ve olmayan hasta grupları hemostatik parametreler ve PCA için karşılaştırıldığında, diabeti olan grupta olmayan gruba göre istatiksel olarak belirgin anlamlılıkta düşüklük tespit edildi (p=0.038). PCA’nın açlık kan şekeri, CRP ve fibrinogen ile negatif korelasyon gösterdiği tespit edildi. PCA anormalliği eksitus olan hastalarda yüksek oranda bulundu (p=0.05). Sonuç olarak, protein C ve diğer endogen antikoagulanların genç strok hastalarında aktive protein C rezistansı ile beraber önem taşımasının yanısıra, ileri yaştaki hasta populasyonunda diğer inflamatuar, metabolik kötü prognostik risk faktörleri ile etkileştiği sonucuna varıldı. Verilerimiz Protein C aktivasyonunu arttıracak yöntemlerin, strok tedavisinde önemli olabileceği ve prognozu değiştirebileceğini düşündürmektedir. Keywords : Protein C, Strok, Faktör V Leiden, İleri yaş.