Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 4
MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI BELLEK BOZUKLUKLARI POLİKLİNİĞİNİN VERİ DÖKÜMÜ
Çağrı YAZGAN, Pelin KAPLAN, Özlem ALTUNEL
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İSTANBUL Geriyatrik psikiyatri giderek önem kazanan bir psikiyatri özel dalıdır. Demans sendromları da bu özel dalın ilgilendiği başlıca konulardandır. Ne yazık ki ülkemizde halen bir çok psikiyatri bölümü geriyatrik psikiyatriye gereken önemi vermemektedirler.Geiyatrik psikiyatristlerin demans ile ilgilenen diğer uzmanlara göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Özellikle demansın diğer psikiyatrik sendromlardan ayırıcı tanısını yapabilmek, davranışsal belirtileri daha iyi tanımlayabilmek, psikotrop ilaçların kullanılmasındaki deneyim, yaşlı ile ilişkide deneyim ve bakım verenlerin psikiyatrik sorunları ile baş edebilme bu avantajlardandır. Bu çalışmada geriyatrik psikiyatri birimince yürütülen bir bellek bozuklukları polikliniğinin on üç aylık verilerinin dökümü sunulmaktadır. Demografik veriler, tanı dağılımı, davranışsal belirtilerin sıklığı ve tedavi seçenekleri sunulmaktadır. Değerlendirilen 54 hastanın yaş ortalaması 73,96 iken, bu hastaların % 70’ine DSM-IV demans tanısı konulmuştur. Hastaların % 64’ü Global Yıkım Ölçeği evre 5 ve üstü olarak değerlendirildi. İleri evre skorları ile paralel olarak davranışsal belirtilerin sıklığı anlamlı derecede yüksek bulundu. Demans hastalarının %74’ü kolinesteraz inhibitörü almakta idi. . Bu veri sunumu ülkemizde geriyatrik psikiyatri birimi tarafından yürütülen bellek bozuklukları polikliniğine ait ilk bildiridir. Geriyatrik psikiyatristler demans izlemi için demans hastalarının refere edilebileceği başlıca uzmanlardandırlar. Keywords : Demans, Bellek bozuklukları kliniği, Geriyatrik psikiyatri, Alzheimer hastalığı.