Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 2
NARLIDERE DİNLENME VE BAKIMEVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERDEKİ DÜŞME SIKLIĞI VE DÜŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ
Öznur USTA YEŞİLBALKAN, Ayfer KARADAKOVAN
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Amaç: Araştırma Narlıdere Dinlenme ve Bakımevinde yaşayan yaşlılardaki düşme sıklığını, düşmeye neden olan faktörleri , düşme sonucu meydana gelen yaralanma tipini, düşmelere bağlı ortaya çıkan komplikasyonları saptamak amacıyla planlanmıştır.
Yöntem ve Gereç: Araştırma 1Eylül-1 Aralık 2002 tarihleri arasında yukarıda adı geçen kurumda yaşayan , araştırma sınırlılıklarına uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 232 gönüllü yaşlı birey ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için kurumdan gerekli yazılı izin alınmıştır.
Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan sosyo-demografik değişkenleri ve düşmelere ilişkin soruları içeren toplam 19 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır.
Anket formundaki sosyo-demografik ve düşmelere ilişkin değişkenlerin sayı ve yüzde dağılımları hesaplanmış, ve bağımlı –bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için ki kare önemlilik testi yapılmıştır.
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan yaşlı bireylerin % 62.5’i kadın olup, % 62.5’i kendi isteği ile dinlenme ve bakım evine geldiklerini bildirmişlerdir. Yaşlı bireylerin düşme durumları incelendiğinde ; %48.7’si düştüğünü, , düşme sıklıkları incelendiğinde ise ; %53.9’ u birden daha fazla kez düştüğünü ifade etmişlerdir. Yaşlı bireylerin yarıya yakının ( %42.6) caddede yürürken ve baş dönmesi nedeni (%36.2) ile düştükleri belirlenmiştir. Düşme olayını yaşayan yaşlı bireylerin % 31.8’inde kırık meydana geldiği saptanmıştır.
Sonuç: Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda yaşlı bireylerin düşmesine neden olan faktörlere yönelik koruyucu önlemlerin alınmasının; yaşlı bireylerin yaşam kalitesini arttırmada ve günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak yerine getirebilmelerinde yararlı olacağı düşünülmektedir.
Keywords : Yaşlı birey, Düşmeler