Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 2
İLERİ YAŞ GRUBUNDA YALNIZLIK, DEPRESYON VE KOGNİTİF FONKSİYONLARIN İNCELENMESİ
Gülseren ÜNAL, Ayşegül BİLGE
Ege üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Bornova
Amaç: Sosyo demografik veriler, sosyal destek, kognitif fonksiyonlar, fiziksel ve mental sağlık ileri yıllarda yaşanacak yalnızlık ve psikososyal distresin önceden habercisi olmaktadır.Bu çalışma, 90 yaşlı üzerinde yalnızlık, kogntif disfonksiyon, depresyon arasındaki ilişkiyi araştırmıştır.
Gereç ve Yöntem: 90 yaşlı katılımcıya demografik veriler sorulmuştur. Değerlendirme için kognitif ve psikososyal ölçüm araçlarından Ucla yalnızlık ölçeği, Geriatrik depresyon skalası, Kısa kogntif değerlendirme formu kullanılmıştır. Veriler ortalama, Anova, korelasyon ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Örneklemin yaş ortalaması 71± 9.6 dır. Geriatrik depresyon skalası ortalaması 12.1± 6.5, Ucla yalnızlık ölçeği ortalaması 37.1± 9.1, KKM ortalaması 41± 8.8 dir.Varolan bulgularımıza göre kognitif disfonksiyon yalnızlığın deneyimlenmesini etkileyebilmektedir. Yalnız kadın ve erkeklerin Geriatrik Depresyon skalasından yüksek puan almaları ile yalnızlık ve depresyon arasında anlamlı ilişki ortaya çıkmıştır.Yaşlı kadınlar, yaşlı erkeklerden daha fazla depresif semptoma sahiptir.
Sonuç: Yalnızlık fiziksel ve psikososyal iyilik halini azaltmaktadır.Yaşlılarda yalnızlık zayıf kognitif fonksiyon ve depresif semptomla ilişki halindedir.
Keywords : Yalnızlık, Kognitif fonksiyon, Depresyon, Yaşlı birey