Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 3
80 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ HASTALARDA ACİL ABDOMİNAL CERRAHİ
Barış ZÜLFİKAROĞLU, Necdet ÖZALP, Mehmet KEŞKEK, İsmail BİLGİÇ, Mahmut KOÇ
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Genel Cerrahi Kliniği ANKARA Giriş: Cerrahi yapılan yaşlı hasta sayısı artmaktadır. Acil cerrahi müdahele uygulanan yaşlı hastalar, elektif cerrahiye giden yaşlı hastalardan daha yüksek mortaliteye sahiptirler. Bu yüksek mortalite oranının nedenleri ve bu yüksek mortalite oranının nasıl düşürüleceğine dair çok az bilgi mevcuttur.

Amaç: Biz yaşlılarda acil cerrahi uygulamasını, SIRS’ın önemini ve prognoz üzerindeki etkisini değerlendirmek için, 80 yaş ve yukarısı ile 65–79 arası hastalarda acil abdominal cerrahinin komplikasyonlarını ve sonuçlarını karşılaştırdık.

Hastalar ve Yöntem: 1998 ve 2004 yılları arasında, 65 yaş ve üzerindeki 243 hastaya genel anestezi altında acil abdominal cerrahi uygulandı. Bu hastalardan 56 tanesi 80 yaş ve yukarısındayken (grup A), 187 hasta 65–79 yaşları arasındaydı (grup B). 243 hastanın medikal kayıtları daha önce var olan, beraberlik gösteren hastalıkları, preoperatif SIRS varlığı, postoperatif komplikasyonları, postoperatif sonuçları ve ölüm nedenlerini değerlendirilmek için gözden geçirildi.

Bulgular: Grup A da cerrahiden sonra hospitalizasyon esnasında ölen 15 hastanın 6 tanesi septik şok, 8 tanesi solunum yetmezliği ve bir tanesi akut myokard enfarktüsü nedeniyle öldü. Cerrahiden sonra ölen grup A hastalarının hepsinde preoperatif SIRS bulguları mevcuttu.

Sonuç: SIRS varlığının acil abdominal cerrahi geçiren 65–79 yaş arası hastalarda olduğu gibi 80 yaş ve üzeri hastalarda da kötü prognozu gösterme de güvenilir bir kriter olduğunu düşünmekteyiz. Keywords : İleri yaş, Acil abdominal cerrahi, Sistemik inflamatuar yanıt sendromu