Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 3
YAŞLANMAYLA BİRLİKTE BOY UZUNLUĞU VE OTURMA (BÜST) YÜKSEKLİĞİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER
Timur GÜLTEKİN, Galip AKIN
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü ANKARA Giriş: Ülkemizde yetişkinler üzerinde yapılan antropometrik araştırmaların çok sınırlı olduğu bilinmektedir. Bu araştırma, yaş ve cinsiyetler arasında boy ve oturma yüksekliği açısından erişkin bireylerde nasıl bir değişimin olduğunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Ankara’da yaşayan orta ve üst sosyoekonomik düzeye mensup toplam 1422 yetişkin (610 kadın ve 812 erkek) birey rastgele örneklem yöntemiyle kesitsel olarak incelenmiştir. Boy ve oturma yüksekliği antropometrik değişkenleri International Biological Programme (IBP)’ın öngördüğü teknikler doğrultusunda ölçülmüştür. Elde edilen antropometrik ölçümler LMS metodu yardımıyla yaşa ve cinsiyete göre yüzdelik eğrileri (persentilleri) oluşturulmuştur.

Bulgular: Araştırma bulgularımıza göre boy ve oturma yüksekliği değerlerinde erkeklerin tüm yaş aralıklarında kadınlara göre daha büyük değerler gösterdiği saptanmıştır. Boy ve oturma yüksekliğinin her iki cinsiyette yaş ile birlikte azaldığı gözlenmiştir.

Sonuç: Bu bulgularla birlikte insanın hayat döngüsü boyunca vücut oranlarının aynı kalmadığı, sürekli değişim içerisinde olduğu ve bu değişimler önceden bilinirse insanın sağlığının korunması ve gerekli önlemlerin alınmasının sağlanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Keywords : Boy, Oturma yüksekliği, Yaşlılık, Seküler trend, Antropometri